International praktiks påvirkning af professions identiteten

Projektdetaljer

Beskrivelse

Indledning og formål
Formålet med projektet er at undersøge hvilke erfaringer de studerende gør sig i forbindelse med international praktik.
Det er målsætningen i UCSJ at 20% af de studerende i 2020 skal opholde sig i udlandet, som del af deres uddannelse i form af et praktik- eller undervisningsophold. UCSJ er langt fra at nå dette mål og det vil være påkrævet at der iværksættes nye initiativer hvis 2020 målet skal nås.
Dette projekt har til formål at evaluere de studerendes praktikerfaringer på tværs af uddannelser og bidrage til en kvalificering af den internationale praktik og den rolle og betydning den kan bidrage med. I forlængelse heraf vil projektet både arbejde med at belyse hvilke fordele og ulemper de studerende oplever i forbindelse deres praktik i udlandet, det videre uddannelsesforløb og deres fremtidige jobmuligheder. Yderligere er det vores ønske at have fokus på, hvordan det påvirker deres professionsidentitet at praktikken afholdes internationalt.
Afslutningsvis vil analysen af de studerendes praktikerfaringer blive fremlagt for de internationale koordinatorer med henblik på at drøfte erfaringerne og opstille anbefalinger til, hvordan den internationale praktik kan udvikles i de kommende år for at opnå 2020 målene.

Metode overvejelser
Projektet ønsker at undersøge de erfaringer studerende i international praktik har gjort sig i forbindelse med deres udlandsophold, samt hvordan de efter hjemkomsten har kunnet bruge disse erfaringer i forhold til undervisningen og udvikling af deres professionsidentitet. Indenfor rammerne af dette projekt er det dog ikke muligt at interviewe alle studerende og studiet vil derfor have karakter af et pilotstudie, der ikke kan påberåbe sig at afdække det fulde billede af de erfaringer samtlige studerende i praktik har gjort sig.
Der er (tilfældigt) udvalgt 2 studerende fra alle de store uddannelser (pæd., lærer, sygeplejerske, E&S), samt 1 studerende fra de mindre uddannelser (fys, ergo, socialrådg., bioan.) som vil blive interviewet via telefon/skype. Der er udarbejdet en semi-struktureret spørgeguide til telefoninterviewene, der har til formål at indfange de overvejelser og erfaringer de studerende har gjort sig før, under og efter deres praktik ophold i udlandet. Interviewene vil også berøre spørgsmålet om de studerendes vurdering af udfordringer og barrierer, og deres eventuelle forslag til initiativer.
Vores tilgang er at forstå de subjektivt oplevede praksisser som den enkelte studerende har mødt i sin praktik. Herved indgår den udforskedes subjektivitet som et væsentligt grundlag for at forstå den professionsidentitet som udvikles hos den enkelte (Launsø & Rieper, 2005: 22). Det ikke et standardiseret design hvor årsag-virkning vil stå tydeligt frem, men i stedet vil international praktiks påvirkning af professionsidentiteten, blive belyst gennem flere forskellige vinkler.
Med interviewene får vi indblik i de interviewedes meningshorisont, og dermed den værdi de tillægger deres praktik og det de er villige til at berette om. Emner som kan være svære at snakke om eller som er uden for deres meningshorisont vil muligvis blive tilbageholdt for os. Vi har heller ikke haft mulighed for at observere på de studerende mens de er i praktikken og får derfor udelukkende adgang til handlinger og aktiviteter gennem det de beretter.
Interviewene vil også berøre spørgsmålet om de studerendes vurdering af de institutionelle rammer omkring den internationale praktik, som uddannelserne tilbyder dem. Hvilke udfordringer og barrierer oplever de og har de eventuelt forslag til forbedring af de(n) internationale praktikordning(er), samt sammenhængen mellem det internationale praktikophold og det videre uddannelsesforløb.
Ved at vælge at foretage interviews med studerende fra samtlige uddannelser i UCSJ, åbnes der mulighed for en tværgående analyse af de studerendes erfaringer med den internationale praktik, ligesom der åbnes mulighed for vidensdeling omkring muligheder for at udvikle og forbedre den internationale praktik. Dog vil studiets karakter at pilotprojekt, indebære visse forbehold og begrænsninger i denne sammenhæng.

Viderebearbejdning af interviewene
Interviewene optages på bånd/lydfil og vil blive diskuteret og analyseret af projektgruppen. Her træffes også beslutning om de vil blive transkriberet helt eller delvist.
Interviewene vil herefter blive analyseret ud fra de spørgsmål vi indledningsvist har stillet:
- Hvilke erfaringer gør de studerende gør sig under og efter den international praktik?
- Hvordan disse erfaringer indgår som del af den videre uddannelse og udvikling af professionsidentitet?
- Hvilke barrierer, muligheder og ønsker/ser de studerende i forlængelse af deres udenlandsophold?
Spørgsmål 2 og 3 er rettet mod vores forforståelse og interesser knytter til et ønske om at forstå, udvikle og forbedre den internationale praktik. Spørgsmål 1 åbner op for et bredere og mere individuelt perspektiv på den internationale praktik, hvor vi forholder os åbent ift. de andre dimensioner og meninger knyttet til international praktik som den studerende oplever.
Analyserne vil blive drøftet med de internationale koordinatorer, samt på CUPPs forskningsværksteder. Og afslutningsvis bearbejdet til en artikel i tidsskriftet ”Profession og praktik”.
I artiklen forestiller vi os at sætte fokus på, hvordan en international praktik udvikler professionsidentiteten. Vores forståelse af international praktik er, at netop denne praktik form udvikler og udvider professionsforståelsen, i mødet med en anden kultur. Kulturmødet forstørrer problemstillingerne som der er i professionsfeltet, samtidig med at det spejler den professionsidentitet som er opstået i hjemlandet. På det senmoderne arbejdsmarked handler det i høj grad om at definere sig selv i forhold til professionen og dermed det virke, de færdiguddannede bachelorer skal udøve.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1101/08/12