”Ja, tak!” – en pædagogisk antropologisk undersøgelse af (ud)dannelsesmæssige potentialer ved sidemands-oplæring og mesterlære på kokkeuddannelsen.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Temaet for dette projekt er mesterlære og kokkeele-vers dannelse, unge nyankomne elevers positionering i erfarnes lærings- og dannelsesfællesskaber. At ”blive til”, erfare og aflure en praksis’ fornuft i et mester-/elevforhold og gennem sidemandsoplæring. En kok-keskole og en restaurant som praktikplads udgør en arena for kokkenes sociale fællesskaber og forhold, sproglige og symbolske udvekslingspraksisser, fortæl-linger, forestillinger og selvfremstillinger. Det er gennem sådanne praksisser at nyankomne kokkeelever bliver til og lærer og dannes ind i praktiske og symbolske fælles-skaber. Hvordan det sker, vil jeg undersøge.

Nøgleresultater

Projektet tilbyder ny viden igennem sit unikke blik ind i og bagom om håndværksuddannelser med situerede hverdagslivsblik for de lærings-, dannelses- og uddan-nelsesprocesser kokkelærlingene både bevidst og ube-vidst undergår, når de er til stede på kokkeuddannelsen på Aarhus Tech og i mesterlære og lærlingsophold på udvalgte restauranter. Projektet undersøger feltet fra en pædagogisk antropologisk vinkel, hvilket selvfølgelig vil farve de forskningsmæssige fund, der opstår under-vejs i projektets analysedel. Disse analyser vil bidrage med en anderledes læsning af feltets forskningsmæssi-ge værdier og bidrager dermed til feltets mangfoldig-hed.
Forskningen er tilmed vigtig, idet professionshøjskoler-ne normalt påtager sig at forske i de praksisfelter, de selv er tilknyttet rent uddannelsesmæssigt. Dette pro-jekt rækker ud fra professionshøjskolen og ind i for professionshøjskolerne ofte ukendte praksisfelter. Dette kan både tjene til inspiration for begge parter, i dette tilfælde professionshøjskolerne og Aarhus Tech, og måske endda skabe nye forbindelser på tværs af insti-tutionerne.
Kort titelSidemandsoplæring og mesterlære på kokkeuddannelsen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2231/12/23

Samarbejdspartnere

  • Aarhus Tech (leder)

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • mesterlære
  • sidemandsoplæring

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.