Klasserummet som didaktisk medspiller

Projektdetaljer

Beskrivelse

I de senere år har der været støt stigende fokus på det fysiske læringsrums betydning for elevernes faglige og sociale trivsel, og særligt har rummene uden for det traditionelle klasserum fået positiv opmærksomhed. Det hedder, at f.eks. udeundervisning og undervisning i playspot giver flere elever deltagelsesmuligheder og skaber bedre trivsel, større motivation og bedre relationer til og mellem eleverne – underforstået end klasserummet.
Klasserummet italesættes sjældent som en velegnet arena for spændende og inkluderende undervisning, hvilket må siges både at være paradoksalt og noget fortvivlende, eftersom hovedparten af undervisningen i skolen jo foregår i og med udgangspunkt i klasserummet. Klasserummet er røget i skammekrogen, og den gode undervisning foregår et andet sted. Vi ønsker at udfordre denne diskurs.

I indeværende projekt sætter vi fokus på og udforsker klasserummets potentialer som undervisnings- og læringsrum. Vores grundantagelse er, at rummet betyder noget for såvel elevers som studerendes opfattelse, oplevelse og udbytte af dét, der foregår i rummet, og vi ønsker derfor at undersøge, hvordan klasserummet kan gøres til en didaktisk medspiller, som tænkes med og inddrages i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen.

Følgende spørgsmål rammesætter projektet:
•Hvordan kan klasserummet afspejle og understøtte lærerens intentioner og den pædagogiske praksis?
•Hvordan kan klasserummet invitere eleverne/studerende ind i et fag og pirre deres nysgerrighed?
•Hvordan kan man bruge klasserummet aktivt til at understøtte læreprocessen?

Målet er at skærpe de studerendes opmærksomhed på klasserummet som didaktisk medspiller, så det bliver naturligt for dem bevidst at inddrage det i den didaktiske planlægning og løbende i deres undervisning.

Projektet igangsættes ved studiestart i august 2022 i Engelsk og Matematik, hvor underviserne og de studerende i samarbejde tager beskik af deres klasserum og påbegynder indretningen med udgangspunkt i drøftelser om deres fag.

I løbet af efterårssemesteret og forårssemestret vil der løbende være øvebaner, der giver de studerende erfaringer med at bruge klasserummet på nye måder. Øvebanerne vil blive organiseret ad to spor:

1)Øvebaner, hvor de studerende får erfaringer med at bruge rummet til at kvalificere deres egen læring i henholdsvis engelsk- og matematikundervisningen.

2)Øvebaner, hvor de studerende gør sig lærererfaringer med at tænke og bruge rummet som didaktisk medspiller i henholdsvis engelsk- og matematikundervisningen.

StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2230/06/23

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv