KOL - klasse, (egen-)omsorg og læring

Projektdetaljer

Beskrivelse

En række undersøgelser har vist, at både livskvalitet og funktionsniveau forbedres hos KOL patienter, der gennemgår et systematisk, individuelt sammensat rehabiliteringsprogram, ligesom der synes at ske en reduktion af antallet af indlæggelsesdage og dermed en samfundsmæssig gevinst (Lacasse et al. 2007). Sundhedsstyrelsen har derfor i 2014 udsendt en klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL, indeholdende en række non-farmakologiske elementer af rehabiliteringsindsatsen (Sundhedsstyrelsen 2014).
Undersøgelser viser imidlertid, at nogle borgere med KOL fravælger at deltage i rehabilitering, og her ses bl.a. en lav socioøkonomisk position som væsentlig faktor i manglende deltagelse (Johansen, Rasmussen, Christiansen 2012; Dyhr et al. 2013). Samtidig ses det, når fokus rettes mod de sundhedsprofessionelle undervisere og formidlere i de patientundervisningsforløb, der kan være en del af rehabiliteringsforløb, at de finder det svært at finde en rolle, hvor de kombinerer deres faglige viden med en didaktik, der giver læringsmuligheder hos de borgere, der er i en udsat position (Grøn & Hansen 2012; Andersen, Hempler, Willaing 2014).
På baggrund af ovenstående ønskes i dette projekt for det første at identificere årsager til, at lavt positionerede borgere med KOL i højere grad end højere positionerede borgere fravælger at deltage i relevante kommunale rehabiliteringstilbud. For det andet at undersøge hvorfor eksisterende undervisnings- og oplysningstilbud målrettet borgere med KOL ikke synes at understøtte lavt positioneredes KOL-borgeres behov.
Viden om ovenstående vil bidrage til generering af en række anbefalinger, der kvalificerer fremadrettede rehabiliteringstilbud, så også kronisk syge borgere med en lav socioøkonomisk position får udbytte af tilbuddene, hvilket på sigt vil bidrage til reduktion af social ulighed i sundhed.
Projektet indgår i UC SYDs forskningsprogram 'Voksne og sundhedsfremme'.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1601/02/17

Emneord

  • rehabilitering
  • kronisk syge
  • KOL
  • socialt udsatte
  • ulighed i sundhed
  • socio-økonomiske livsbetingelser