Læringsfællesskaber der virker!

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet ”Læringsfællesskaber der virker!”, er at styrke læreres og pædagogers kompetencer til at anvende specialviden og spe- cialressourcer i det almenpædagogiske arbejde med at skabe læringsfællesskaber for alle børn. Samtidig er det projektets formål at styrke det tværpro-fessionelle samarbejde i skolerne på tværs af skoleledelser, kommunale støttesystemer og medarbejdere.

Projektet realiseres gennem en tæt kobling mellem kompetenceudviklingsforløb, aktionslæring i praksis og praksisforskning.

Elever, lærere, pædagoger og forældre skal efter endt projektforløb opleve øget trivsel og læring i skolens læringsfællesskaber. Det forudsætter, at lærere og pædagoger har eller tilegner sig kom- petencer til at indgå og deltage i tværprofessionelt samarbejde, hvor man udvikler undervisning og inkluderende læringsmiljøer på baggrund både af specialpædagogisk og almenpædagogisk viden. Aktionslæring er en gennemgående metode, som sættes i spil i det fremtidige samarbejde mellem lærere, pædagoger og tværprofessionelle samar- bejdspartnere fra almen- og specialområdet.

Projektet er centreret omkring to kompetence- udviklingsforløb, der forløber parallelt. Et kom- petenceudviklingsforløb for lærere, pædagoger og tværprofessionelle samarbejdspartnere og et kompetenceudviklingsforløb for ledere. I begge forløb indgår aktionslæring som et væsentligt element. Som tværprofessionelle samarbejds- partnere kan et team udpege og inddrage personer med specialviden til aktionslæringsforløbene fx PPR- ansatte, læsekonsulenter og AKT-medarbejdere, der tillige inviteres til at deltage i en undervis- ningsdag i kompetenceudviklingsforløbet.

Til projektet er knyttet en forsker fra UCL, som følger fire udvalgte aktionslæringsforløb og etablerer en praksisforskningsgruppe i hver kommune.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune og University College Lillebælt (UCL) i perioden 2015-2019. Alle skoler i de to kommuner deltager i projektet og derudover inddrages en stor gruppe kommunale fagpersoner med specialviden.

Til projektets gennemførelse er der bevilget penge fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1601/08/18