Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at forske i nye generiske undervisningsmetoder, der i samar-bejde med nordjyske industrivirksomheder og AAU kan bidrage til etablering af et målrettet fysisk og virtuelt læringsmiljø for Learning Factory, Industri 4.0. Projektet kan løfte undervisernes kompetencer og viden med henblik på, at der i un-dervisningen kan skabes transfer mellem teori og praksis, så de studerende op-når læring i tilknytning til ønskede kompetencer.

Teknologileverandører tænkes indarbejdet, så mulige leverandører af elementer til etablering af Learning Factory, Industri 4.0 får adgang til at viden samarbejde om teknologioverførsel, udvikling af kurser og undervisningsmateriale m.m.

Forskningsspørgsmål
”Hvordan kan der med afsæt i Industri 4.0 skabes nye generiske og modellerbare læringsmiljøer, som understøtter at der skabes transfer mellem teori og praksis, samt sikre at studerende opnår færdigheder og kompetencer som efterspørges af de små og mellem store virksomheder - SMV'er."

Forskningshypotesen
"at dybdelæring opstår i spændingsfeltet mellem teori og praksis og at Learning Factory, Industri 4.0 i samarbejde med SMV’er understøtter indlæringen og forståelsen for anvendelsen af digitale teknologier".

Nøgleresultater

at forskningsprojektet fører frem til en afklaring af læringsmål, læringsindhold og læringsaktiviteter for UCN Learning Factory, Industri 4.0.

at de fysiske elementer, som skal indgå i UCN Learning Factories, Industri 4.0, er blevet fastlagt.

at alle involverede uddannelser genererer ny viden om Industri 4.0, der kan ud-bredes og indgå i undervisning på grunduddannelserne inden for it, automation, produktion og PBa PTi samt ved udbydelse af efter- og videreuddannelse hos UCN Act2Learn.

at realisering af UCN Learning Factory, Industri 4.0 og et tæt samarbejde med AAU Smart Production Laboratory samt udvalgte virksomheder tilsammen vil sikre adgang til ny viden og operationalisering af viden om Industri 4.0.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2031/12/20

Emneord

  • robotteknologi
  • Teknik, ingeniørvidenskab og IT
  • Industri 4.0
  • professionsuddannelser

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.