Mi Lenga

  • Daugaard, Line Møller (Projektdeltager)
  • Dewilde, Joke (Projektleder)
  • Kjelaas, Irmelin (Projektdeltager)
  • Wedin, Åsa (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Mi Lenga er et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal styrke flerspråklighet i opplæring ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Studenter ved Lektorprogrammet samarbeider med universitetsskoler og andre aktører om å skrive gode masteroppgaver om flerspråklighet i ulike fag. Det er et stort behov for kunnskap om flerspråklighet som ressurs i opplæringa. I Mi Lenga utforsker studenter ved Lektorprammet ved Universitet i Oslo flerspråklighet i ulike fag i masteroppgavene sine. For å styrke profesjonsrelevansen i masteroppgavene, samarbeider de med skoler og andre aktører.

Masterprosjektene kjennetegnes ved at:
*Studentene utforsker aktuelle problemstillinger rundt flerspråklighet i ulike fag på ungdomstrinnet, videregående skole eller voksenopplæringa;
*Utvikler kreative design der de innhenter egne data i samarbeid med praksisfeltet;
*Trekker veksler på sitt eget og/eller andres flerspråklige repertoar for å få tilgang til forskjellige erfaringer i skolen.

Mi Lenga ledes av Joke Dewilde, førsteamanuensis i flerspråklighet i utdanning, som samarbeider med følgende aktører:
*Universitetsskolesamarbeidet, et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og 18 skoler i Oslo og Akershus
*Forskere ved nordiske institusjoner: Line Møller Daugaard (VIA University College, Danmark), Irmelin Kjelaas (NTNU, Norge), Åsa Wedin (Högskolan Dalarna, Sverige)*
*Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
*Det flerspråklige bibliotek
*Glimt fra et flerspråklig klasserom
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/1931/12/21

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning