Projektdetaljer

Beskrivelse

Studier viser øget psykisk og social mistrivsel i vestlige samfund. Det har medført, at forskere har undersøgt og demonstreret en sammen-hæng mellem fysisk aktivitet og forbedret psy-kisk og social trivsel. Derfor er der blandt forske-re kommet gradvist mere fokus på betydningen af at fremme elevernes trivsel i skolerne. Det har ført til forskning i Movement Integration (MI), som er bevægelse integreret i undervisningen (vazou, 2015). Et resultat af forskningen er poli-tiske tiltag, hvor MI skal fremme trivsel. Men når man spørger politikere, forskere, lærere eller elever, hvad trivsel er, får man et flertydigt svar, der er mere end blot psykisk og socialt velvære. Det er ikke overraskende, hvis man stiller skarpt på ordet well-being, hvor det centrale morfem er ”to be”. Det peger i retning af et mere eksisten-tielt spørgsmål om det gode liv, som rækker langt ud over psykisk og socialt velvære. Der er derfor brug for en kvalificering af begrebet well-being i en educational sammenhæng, fordi defi-nitionen pejler retning for den pædagogiske praksis. Skal elevernes trivsel fremmes må for-ståelsen række ud over en ren instrumentel tilgang og omfavne mere eksistentielle dimensi-oner. Projektet undersøger derfor, hvilken be-tydning bevægelse har for at fremme det gode liv for elever i skolen? Ærindet er gennem en teoretisk og empirisk at afklare sammenhængen mellem bevægelse og det gode liv og derved kvalificere og udvide mulighederne for en un-dervisningspraksis for MI.

StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2231/12/23