Musikterapi og terapeutiske kommunikations – og omsorgsmetoder

 • Ottesen, Aase Marie (Projektdeltager)
 • Ochsner Ridder, Hanne Mette (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formålet med pilotprojektet er at lave en vurdering af om der med udgangspunkt i livskvalitetsforskning kan peges på relevante måleredskaber som generelt kan anbefales i forhold til svært demensramte, samt hvilke der specifikt kan anvendes til måling af individuel musikterapi med personer med frontotemporal demens. ’Musikstimulering’ beskrives i et litteraturstudie fra Socialministeriet som den mest undersøgte af nyere pleje-/omsorgsmetoder, og det anses derfor som relevant at fokusere på musikterapi som metode.

  Der lægges i pilotprojektet vægt på at udpege valide måleinstrumenter som kan anvendes til at måle det enkelte omsorgsforløb i praksis og af praktikere, for i et mere langsigtet perspektiv, bl.a. som led i en postdoc-forskningsstilling ved Aalborg Universitet, at samle denne dokumentation i større (evt. internationale) undersøgelser.

  Udover litteraturgennemgang indeholder projektet en praksisafprøvning og dokumentation af to musikterapeutiske forløb. På baggrund af de alvorlige sociale konsekvenser af frontotemporal demens er det relevant at afprøve om musikterapi kan have en effekt i forhold til denne målgruppe. Til vurdering af to musikterapeutiske forløb indsamles en bred vifte af data: kvantitative data vha. ADRQL, CMAI og NPI og kvalitative data i form af inddragelse af livshistorie og analyse af videomateriale.

  Det vurderes at musikterapi er meget relevant for denne målgruppe, og det ses at de to deltagere har et positivt udbytte af musikterapien målt som enten en stigning i livskvalitet, reduceret agiteret adfærd eller lavere forstyrrelses- og belastningsgrad for personale.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/02/0601/03/06