Når evaluering tager livtag med skolen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Lærerstuderende fra UCN indgår som data-indsamlere til nedenstående projekt i form af, at de laver kvalitative interviews med lærere ud fra interviewguide.

Projektbeskrivelse
Når evaluering tager livtag med folkeskolen
Har den nye evalueringskultur - herunder de nationale test - indvirkning på lærernes undervisning?
Har kravet om test indvirkning på elevernes situation?
Er nationale test et kvalificeret pædagogisk redskab i lærernes pædagogiske arbejde?
Finder lærere, at deres pædagogiske råderum evt. kunne udnyttes og udvikles på en anden måde?
Nedenstående projektide er udformet af:
Lektor PhD Lotte Rahbek Schou, DPU Aarhus Universitet
Adjunkt cand.pæd.pæd. Anja Madsen Kvols, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA University College
Lærer cand.pæd.pæd. Conny Hvidberg, Kragelundskolen
Lærer cand.pæd.pæd Anne Marie Haubro Nielsen, Virklund Skole
Cand.pæd Mia Andersen
Hvad vil vi?
Det er intentionen gennem interview af en række lærere at undersøge nærmere,
(1) hvordan indførelsen af nye evalueringskrav, herunder de nationale test, indvirker på eleverne og på lærernes didaktiske beslutninger - forstået som lærernes tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen i forhold til valg af mål, indhold og metoder
(2) at bruge konklusionerne, man kan drage af projektet, som anledning til at involvere lærere og lærer- og kandidatstuderende i en almen pædagogisk diskussion omkring en ny vej for fremtidens skole i en test-
og evalueringskultur
(3) at fremme tværgående samarbejdsrelationer mellem Læreruddannelsen i Silkeborg og Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Baggrund I forbindelse med implementeringen af de første evalueringstiltag har vi tidligere gennemført en mindre interviewundersøgelse af lærere på tre forskellige skoler med henblik på at afdække, hvordan evalueringskulturen indvirker på lærernes didaktiske beslutninger og denned på skolens almendannende opgave. Hovedkonklusionen fra pilotprojektet er, at de nationale test øver indflydelse på læreres undervisningspraksis. Test- og evalueringsværktøjerne påvirker lærere s undervisning i retning af
undervisningsformer, der skal sikre gode testresultater. Af interviewene fremgår det, at lærerne føler sig tilskyndet til at styre undervisningen imod de nationale test og kommer således til at praktisere 'teaching to the test'. Begrundelsen for den ændrede undervisningspraksis henter lærerne bl.a. i hensynet til eleverne.
Undersøgelsen viser således tegn på en øget instrumentalisering i undervisningen, en objektgørelse af eleverne samt en oplevelse blandt lærere af, at deres didaktiske råderum indskrænkes, så selve skolens overordnede formål sættes til side (Hvidberg & Kvols 2009; Schou, Hvidberg & Kvols 2009: Schou 2009; Schou 2010a; Schou 2010b).
På baggrund af pilotstudiet mener vi at kunne udlede en generel hypotese om, at de politisk besluttede evalueringskrav vil ændre lærernes praksis forstået således, at kravet om evaluering vil have en formende og styrende indflydelse på den pædagogiske praksis. Vi finder det både interessant og nødvendigt at få en større indsigt og forståelse af feltet: dels af lærernes erfaringer med standardiserede test og evalueringer som pædagogisk værktøj og dels af konsekvenserne for eleverne. Test og evaluering har længe stået centralt i mange lande, ikke mindst i det amerikanske undervisningssystem.
Men ud over et review i 2009 fra Dansk Clearinghouse, en PhD-afhandling (Fryd 2009) og et notat fra Skolestyrelsen (2010) findes der ikke nogen hjemlig forskning inden for området. Det er derfor på tide, man rar belyst, hvordan danske lærere stiller sig til de nye evalueringstiltag: I hvor høj grad mener man,
de påvirker skolens hidtidige målsætning og ændrer undervisningsmiljøet i skolen? Vil de være til gavn for undervisningen og for den enkelte elevs mulighed for at tilegne sig brugbar viden og relevante færdigheder i skolen? Eller vil de tværtimod have negative konsekvenser for disse forhold, som vi kender fra bl.a. USA? Kalder situationen på, at der udvikles en ny vej i folkeskolen, som formår at forene en styrket faglighed med en dannelsesorienteret demokratisk tænkning?
Hertil kommer intentionen om at kvalificere lærerstuderende ved at inddrage dem i projektet i forbindelse med fagene almen didaktik og psykologi samt praktikforløbene ude på skolerne. Dette med henblik på at understøtte de studerende i at opnå "teoretiske og praktiske forudsætninger for selvstændigt at indsamle, analysere, systematisere, udvælge og formidle viden på grundlag af fagenes metoder og i overensstemmelse med uddannelsens professionssigte og formål" jf. Læreruddannelsesloven § 1. Som Andreas Rasch- Christensen, VIA pointerer: "Udviklingen stopper ikke med uddannelsen. Derfor må partnerskaber mellem skoler, læreruddannelser, universiteter og politikere facilitere rum på skolerne, hvor lærerne fortsat kan udvikle deres egen praksis". Projektet skal betragtes som et tiltag på vejen mod etablering af sådanne partnerskaber på tværs.
Udover de lærerstuderende er det planen at involvere et antal studerende fra kandidatuddannelsen Generel Pædagogik på DPU Aarhus Universitet.
Referencer
•Fryd, P. K. (2009). Team og test: en systemteoretisk komparativ interviewundersøgelse afimplementeringen af accountability-reformpolitik i grundskolen i Danmark og USA. København: Danmarks Pædagogiske
Universitets skole, Aarhus Universitet.
•Hvidberg, C. & A. M. Kvols (2009). Når evaluering tager livtag medfolkeskolen: Evalueringskultur i den danske folkeskole. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet. Specialeafhandling.
- Nordenbo, S. E. m.fl. (2009). Pædagogisk brug af test - Et systematisk review. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
•Schou, L. R., C. Hvidberg & A. M. K vols (2009). Standardiserede test og evalueringer i folkeskolen: Danske erfaringer. Bedre Skole nr. 2: 18 - 23.
•Schou. L. R. (2009). Evalueringskultur i Danmark. Sprog & Integration nr. 2: 6 - 9.
•Schou, L. R. (2010a). Test og evaluering: Løsningen eller problemet? Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 1: 74-81.
•Schou. L. R. (2010b). Danish Teacher Attitudes towards National Student Testing: A Comparison between NCLB and Danish Testing Standards. D. K. Sharpes (ed.) Handbook on International Studies in Education: 185 -199.
•Skolestyrelsen (2010). Resultater af en undersøgelse af første obligatoriske runde af de nationale test 2010.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato12/12/1218/03/13