Næring til læring. Et udviklingsprojekt på IBC-Fredericia HG2, i samarbejde med UC Syddanmark.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ved overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse oplever en del elever at gå fra en overskuelig og kendt skolehverdag, hvor især relationerne har været forholdsvise stabile, til mere kompleks skolehverdag. I skiftet til ungdomsuddannelsen møder eleverne både nye fag og nye relationer, og det er for mange særdeles overvældende. Én af konsekvenserne kan være isolation både fagligt og relationsmæssigt med et stigende fravær som resultat.
Når elever har fravær, går de glip af undervisningen. Deres følelse af engagement bliver ikke stimuleret og på længere sigt kan det lille fravær for nogles vedkommende ende i frafald.
Projektet ønsker at afprøve værktøjer, som kan stoppe glidebanen fra fravær til frafald. Det skal ske gennem lærerteamets strukturerede inddragelse af eleverne i undervisningen, så de kommer til at opleve, at netop de betyder noget for helheden, at de selv har en vigtig andel i den gode undervisning, både i forhold til egen læring, men også som støtte for kammeraters læring. Undervisningen skal tilrettelægges, så den opleves som noget den enkelte elev ikke vil gå glip af.

Projektets spørgsmål:
Projektet har to hovedspørgsmål, ét fra lærerperspektiv og ét fra elevperspektiv:
1. Hvordan oplever eleverne at gå i skole, når undervisningen som faste elementer rummer tid til elevrefleksion over og feedback på deres egen og andres læring?
2. Hvordan kan tre forskellige lærerteams målrettet generere og bruge elevernes feedback som en vigtig inspirationskilde for design af undervisningen.

Projektets mål:
Projektets mål er at eksperimentere med undervisningsforløb, som er funderet i disse to spørgsmål, med relationspædagogik som omdrejningspunkt. Forskning viser, at relationer har afgørende betydning for elevers læringslyst og
-udbytte.

Projektet fokuserer på elevernes indbyrdes relationer i læringssammenhæng. Stærke relationer forpligter, og relationspædagogik i undervisningen har to ben: Det ene ben udgøres af lærerens relation med hver enkelt elev. Folkeskolens klasselærerbegreb er på HG erstattet af en kontaktlærer, hvor hensigten er på forholdsvis kort tid at opbygge et tillidsfuldt, troværdigt og respektfuldt forhold, som kan støtte den unges sikkerhed på vej fra folkeskolen ind i ungdomsuddannelsen. Det andet ben er lærerens didaktiske kompetence med at skabe læringsrum, som opbygger elevernes ansvarlighed overfor hinanden som læringsressourcer / sparringspartner. Denne version 2.0 af relationsbegrebet tager tid. Udfordringen for læreren er at håndtere det tidspres, som opstår af uforudsete hændelser, meget forskellige elevers forskellige læringspotentiale og –lyst.

Målet med projektet er at afprøve, vurdere og udvikle metoder til at styrke elevernes relationer og dermed sammenhængskraften i undervisningen, så eleverne oplever sig som deltagere i et trygt og innovativt læringsrum. Deres læringslyst skal stimuleres, så de møder op hver dag i skolen.
Målet er også at deltage i den pædagogiske diskurs omkring nedbringelse af elevernes fravær og øget læring i ungdomsuddannelsen.

Projektets formål:
Projektet ”Læring der fænger – motiveret til skole” har til overordnet formål at mindske elevfravær gennem inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse, at give eleverne en rolle som egne didaktikere. Det skal ske ved
* at styrke lærernes analysekompetencer af elevernes adfærd og kommunikation ift. læring
*at give lærerteamet mulighed for at eksperimentere med at omsætte elevfeedback til nye læringssituationer som tilgodeser elevernes behov for relationer.
*at give lærerteamet mulighed for at eksperimentere med deres samlede kompetencer i målrettet indsatsforløb omkring udsatte elever.
*at formidle undersøgelsens resultat om tre undervisningsdesign, hvor elevrelationer, elevrefleksions og feedback er centrale elementer i undervisning.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/04/1207/01/13