Projektdetaljer

Beskrivelse

I mit PHD projekt beskæftiger jeg mig med hvordan pædagogikken i danske daginstitutioner søges styret og vidensbaseret gennem specifikke styringsteknologier. Som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er alle kommuner forpligtet på at offentliggøre såkaldte faglige kvalitetsrapporter for kommunens dagtilbud inden udgangen af 2012. Der er tale om relativt omfattende selvevalueringer, hvori kommunerne skal offentliggøre alt fra oplysninger om dagtilbuddenes normering, antal ansatte med faglig uddannelse, antal skoleudsættelser, til egentlig dokumentation af den faglige kvalitet “med vægt på resultater og effekter – ikke metoder og processer”, som det så klart formuleres (KL 2010). Institutionernes og kommunernes performativitet skal altså kunne sammenlignes og styres, og den skal følgelig også kendes og vides. Hvis ikke kommunerne tidligere har fået ekspliciteret mål og opstillet indikatorer til at måle effekter og resultater af dagtilbuddene, ja så er de altså kraftigt tilskyndet nu. En væsentlig grundantagelse i mit projekt er, at kvalitetsindikatorer og målinger ikke kan forstås som neutrale repræsentationer, der blot beskriver og tydeliggør hvad der foregår i daginstitutionerne, sådan som de ellers ofte fremstilles (Knudsen 2006, KL 2010, Plum 2011, KL 2008). Jeg betragter målstyring som en teknologi, som styrer, organiserer, producerer og rationaliserer barndomme og pædagogdomme på særlige måder.

Udover dokumentanalyser, der undersøger hvad det er for spørgsmål de faglige kvalitetsoplysninger er svar på, laver jeg etnografisk feltarbejde i forvaltning og daginstitutioner. Jeg søger empirisk at følge de sociale processer hvori muligheder for pædagogdom og barndom etableres, konstitueres og forhandles i komplekse samspil mellem diskurser, specifikke teknologier, praktiske rationaliteter og logikker. Fokus i mine analyser er således de sociale og kulturelle processer, der autoriserer nogle former for viden om og styring af barn, pædagogik og pædagog, og marginaliser eller afgrænser andre.

Jeg afslutter projektet i april 2015 og håber jeg kan bidrage med viden om hvordan daginstitutionspædagogik og -kvalitet indrettes, forstås, forhandles, vides og styres på tværs af og igennem forskellige organisatoriske niveauer og logikker. Mit mål er at få ny viden, der kan bruges som grundlag for fremtidige diskussioner om hvad daginstitutionerne er og skal være, og hvordan området kan og skal styres. Og viden om hvordan pædagoger forvalter deres faglighed på nye styringsbetingelser. Vi må i et demokratisk samfund blive ved med at diskutere, hvad vi vil med børns hverdagsliv i dagtilbuddene.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/1230/06/15