Pædagogens ændrede professionelle praksis - om børn i socialt komplekse kontaktflader

Projektdetaljer

Beskrivelse

Undersøgelsen Pædagogens ændrede professionelle praksis – med børn i socialt komplekse kontaktflader er et empirisk studie, der består af en kvalitativ fokusgruppeinterviewundersøgelse og en spørgeskemaundersøgelse. Ved at benytte kvalitative interviews er det vores formål at få en dybere og bredere indsigt i pædagogers kompetencefelt og arbejdsopgaver, samt at trække konkrete eksempler frem, sådan som de fortælles af pædagoger selv. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få kvantitative data på de forhold og tendenser, der gør sig gældende i pædagogers arbejdshverdag og arbejdsvilkår.
Det overordnede formål med undersøgelsen er at undersøge, hvordan pædagoger i børnehaver og skolefritidsordninger (SFO) oplever og vurderer deres arbejdshverdag og arbejdsvilkår, når disse er under forandring. Baggrunden herfor er en forventning om, at ændrede vilkår for arbejdet skaber øget kompleksitet i pædagogernes og børnenes hverdag. Denne kompleksitet kan blandt andet bestå i, at børnene kommer til institutionen med forskellig opdragelse, forskellige normer og værdier, samt at de har større sociale kontaktflader i hverdagen end tidligere. Institutionerne ses i stigende grad også som en arena for udvikling og læring, og ikke kun for pasning, omsorg og leg, og pædagoger skal blandt andet have fagligt kendskab til børns, kognitive og personlige udvikling, socialiseringsprocesser, inklusions- og eksklusionsmekanismer samt sproglige udfordringer.
Børnene skal i løbet af dagen i institutionen skifte mellem forskellige sociale kontekster. Disse forskellige sociale kontekster er karakteriseret ved forskellige krav, normer, værdier eller koder. For at undersøge disse forhold, tager undersøgelsen udgangspunkt i følgende forskningsspørgsmål:
 Hvilke kompetencer kræver rollen og arbejdet som pædagog?
 Hvilke aktiviteter og opgaver fylder hverdagen i institutionen?
 Hvordan håndterer børn og pædagoger skift mellem aktiviteter?
 Hvordan navigerer børn og pædagoger i en mangfoldig kontekst?
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/10 → …

Emneord

  • pædagogisk arbejde
  • professionsdidaktik