Projektdetaljer

Beskrivelse

Pilotprojekt: Patientsikkerhed/Utilsigtede hændelser
Opstart efteråret 2010 i Næstved og Nykøbing
Pilotprojekt:
• Modul 5 sygeplejerskeuddannelsen i Nykøbing og Næstved
• Modul 6, primær sektor (udvalgte kliniske steder)
• Efter et år for at vurdere effekten af undervisning
• Sideløbende forløber projektet i et rent klinisk regi både i Middelfart
og i Dianalund

Formålet med pilotprojektet var for at få indsigt i, de studerendes selvvurderede viden, færdigheder og kompetencer i forhold til at håndtere utilsigtede hændelser før og efter en undervisningsintervention. Undersøgelsen er eksplorativ og longitudinel, da der indsamles data fra de samme studerende igennem et år. Metodisk er undersøgelsen delt op i to dele: hvor der i den første del anvendes et før og efter design, hvor der ønskes undersøgt, hvorvidt undervisningsinterventionen har ændret den studerendes forståelse.
I undersøgelsens anden del anvendes et før og efter design samt kontrolgruppe design. Her ønskes det undersøgt, hvorvidt interventionen undervisning og interventionen supervision ændrer på den studerendes holdninger til ”adfærd” eller handling i en given/hypotetisk situation. Det indsamlede datamateriale fra dette pilotprojekt er i første omgang analyseret som en frekvensfordeling i forhold til svarkategorierne og er derefter opgjort procentvis år. På baggrund af disse sammentællinger har vi forsøgt at udlede tendenser, som skal danne baggrund for den videre udvikling inden for feltet.

Outcome: På de udvalgte kliniske uddannelsessteder, er der blevet et øget fokus på patientsikkerhed. Der er endvidere orienteret om interventionen på fælles kliniske dage og i januar udgives en artikel i FSUS.

Undervisningsinterventionen er nu implementeret på tværs af uddannelserne i Campus Næstved på det tværfaglige modul 5. Har her udarbejdet/tilpasset undervisningsmateriale og implementeret området som et e-læringsobjekt på tværs af uddannelserne, hvor de skal arbejde med autentiske utilsigtede hændelser og aflevere et produkt på Fronter. Multiple choice spørgsmål er under udarbejdelse.

Ca. 210 studerende/ fys/ergo/bio og sygeplejestuderende følger årligt denne undervisning. Ved de studerendes mundtlige indviduelle eksamen afspejles, at Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser er helt naturligt for dem at inddrage i deres refleksioner over kvalitet i sundhedsvæsenet.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1031/12/11