PILUG - SPOR D (202304) Udvikling af kvalitet og sammenhæng i tværsektorielle forløb - innovation og læring på tværs af grænser i sundhedsvæsenet

  • Helms, Niels Henrik (Projektleder)
  • Eriksen, Kathrine Krageskov (Projektleder)
  • Juhl, Rikke Kirsten (Projektdeltager)
  • Olander, Mette (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund, fokus og praksisforankring
Kvalitetsudvikling forstået som såvel den sundhedsfaglige kvalitet, patient-/borgerinvolvering, patient-/borgertilfredshed som en effektiv ressourceudnyttelse er det primære omdrejningspunkt for innovation i det danske sundhedsvæsen. Nærværende projekt har fokus på udvikling af nye veje til at styrke forløbskvaliteten på tværs af grænser i sundhedsvæsenet for den voksende grupper af borger med kroniske og/eller komplekse lidelser. Konkret tager projektet afsæt i udvalgte praksissammenhænge, der involverer aktører på tværs af grænser i sundhedsvæsenet, herunder sektorgrænser. Følgende praksissammenhænge indgår i projektet:
KOL-Kompetencecenter, Region Sjælland, Kvalitet og Udvikling (centeret er geografisk forankret ved Næstved Sygehus)
Projektet har således fokus A på udvikling af kvalitet og sammenhæng på tværs af bl.a. sektorgrænser i forløb for borgere med KOL på tværs af sygehus og primær sektor og med KOL-kompetencecenteret som et bindeled under udvikling.
Roskilde Kommune, demensområdet, hverdagslivet i eget hjem for borgere med demens og deres pårørende med særligt fokus på udvikling af pårørendeskole og marte meo-metoden Projektet har således fokus B på udvikling af kvalitet og sammenhæng under involvering af aktører på tværs af grænser mellem professioner, professionel-borger og professionel-civilsamfund.
Formål
Projektet har fokus på den borgeroplevede kvalitet og de kompetencer/tilgange, der fordres (udviklet) hos involverede aktører (herunder borgere/patienter, pårørende, organisationer, professionelle) for skabelse af sammenhængende forløb. Projektet tager dermed afsæt i et konkret udviklingsbehov i de tilknyttede praksissammenhænge.
Projektet vil udvikle nye former for netværk, videndelings- og samarbejdsplatforme, der på tværs af sektor- og professionsgrænser og på tværs af borger-, praksis-, forsknings- og uddannelsesperspektiver skal øge den tværgående viden om sådanne ’kritiske kompetencer og tilgange’ og dermed danne udgangspunkt for innovation af nye løsningsmodeller, der kan styrke den sammenhængende forløbskvalitet. Delprojektet har dermed fokus på nytænkning af læring og innovation på tværs af grænser mellem aktører og de forskellige dele af sundhedsvæsenet og tager udgangspunkt i en innovationstænkning, hvor realisering af innovationspotentialer ses som fordrende kobling af praksissammenhænge, hvorimellem der er et direkte eller indirekte afhængighedsforhold i forhold til udformningen af en given ydelse.
Projektet har til formål, at:
a) Generere viden om kritiske faktorer af betydning for kvalitet og sammenhæng i de udvalgte praksissammenhænge, herunder særligt den borger-/patientoplevede kvalitet og kompetencer hos (sundheds)professionelle og borgere ift. forløbsorganisering, tværgående videndeling samt teknologianvendelse.
A. KOL
Dette undersøges i et hverdagsliv ift. udvalgte borgere og specifikt ift. anvendelsen af konkret teknologi (’Helbredsprofilen’)
B. Roskilde Kommune
Dette undersøges i et generelt hverdagslivsperspektiv ift. udvalgte borgere og pårørende og specifikt i forhold til Roskilde Kommunes arbejde med pårørendeskole og marte meo-metoden
b) Udvikle nye veje til koblinger mellem centrale aktører (sundhedsprofessionelle, borgere, netværk mv.), hvor den genererede viden jf. a) kan sættes i spil med henblik på innovation og kvalificering af løsninger og forløb på tværs af fx sektorielle grænser
– og dermed:
c) Medvirke til at styrke kvalitet og sammenhæng i forløb for udvalgte grupper af borgere (hhv. borgere med KOL og demente borgere og deres pårørende i eget hjem)
Samarbejdspartnere og ressourcer
Projektet udføres i et samarbejde mellem ovennævnte sundhedsfaglige praksissammenhænge og University College Sjælland (UCSJ)
UCSJ tilknytter ressourcer i form af forsknings- og udviklingstid hos de til projektet tilknyttede undervisere og forskere fra sundhedsuddannelserne og forsknings- og innovationsafdelingen. Der tilknyttes professionsbachelorstuderende fra UCSJ’s grunduddannelser til projektet under vejledning fra projektdeltagere fra UCSJ. Endvidere udvikles i projektet tværgående kliniske uddannelsesforløb, hvor studerende i praktik fx følger en dement borger i forskellige kontekster (fx hjem, kommunalt tilbud, sygehus) – og således samler viden om sammenhæng og overgange i borgerens forløb, der spilles ind i projektet. De studerende involveres endvidere i innovationsforløb jf. afrapportering af innovationsprojekter
pkt. b) herover.
A. KOL-Kompetencecenteret tilknytter ressourcer i form af tid til koordinering og udvikling. Projektet involverer projektkonsulenter og sundhedsfaglige medarbejdere fra KOL-Kompetencecenteret, samt fra sygehus-regi og primær sektor (hjemmepleje). Endvidere tilknyttes borgere og pårørende.
B. Roskilde Kommune tilknytter ressourcer i form af tid til koordinering og udvikling. Projektet involverer en projektleder, sundhedsprofessionelle fra demensområdet, herunder demenskoordinator og marte meo-terapeut. Endvidere tilknyttes borgere, pårørende og frivillige fra Alzheimerforeningen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1430/11/14

Emneord

  • innovativ undervisning
  • innovation
  • didaktik
  • praksistilknytning
  • brugerinvolvering