Praksisnære tiltag på voksensocialområdet med særligt fokus på inklusion

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets motivation tager afsæt i hvordan virksomheden Bo/Skole/Job kan arbejde mere inkluderende. Frontmedarbejdernes arbejde er ofte præget af vanskeligheder med at skabe inklusive processer. Virksomhedens brugere er ofte marginaliserede borgere der har svære betingelser for deltagelse i fælles-skaber. I 2011-2012 har vi i projektet ”Udenfor og indenfor” (se bilag) fået indsigt i hvorledes der i den pædagogiske praksis kan være tydelige barrierer for inklusion, set ud fra borgerens perspektiv. Denne udfordring ønsker vi (Bo/Skole/Job, studerende og undervisere på Pædagoguddannelsen Midt-Vest), at arbejde med og derigennem udvikle en inklusive pædagogik. I projektet vil de studerende få erfaringer med at arbejde innovativt og entreprenant, gennem udvikling af pædagogiske tiltag – frontmedarbejderens inklusi-onspraksis. Udfordring i virksomheden Virksomheden Bo/Skole/Job arbejder med borgere med massive psykosociale problemer, som derfor er blevet marginaliseret/ekskluderet fra det øvrige sam-fund. Virksomheden er udfordret på hvorledes der kan skabes en øget inklusi-on, af borgere som oplever vanskeligheder ved at deltage i samfundslivets almindelige fællesskaber. Virksomheden vil gerne i samarbejdet med lokalsam-fundet øge muligheden for inklusion, ligesom der ønskes øget fokus på arbejdet med sociale kompetencer. Denne udfordring bekræfter forskningen og ifølge professor Inge Bryderup, har de socialpædagogiske interventioner ikke levet op til det pædagogiske mål om resocialisering. Bo/Skole/job arbejder allerede med disse problemstillinger, men oplever at det kan være svært for denne gruppe af borger at komme tilbage ind i samfundet. Fokus for projektet – frontmedarbejderens praksis Projektet har til hensigt at arbejde med brugerdreven innovation via en diver-gent tilgang, som skal fremme nye pædagogiske tiltag. I denne proces vil de studerende opnå kompetencer i at udvikle pædagogik der bryder med traditio-nelle måde at forstå pædagogisk praksis. De studerende skal arbejde facilite-rende, lede innovative processer på virksomheden. Den pædagogiske praksis skal i højere grad arbejde ind i lokalsamfundet og samtidig styrke borgerens kompetencer til at indgå i betydningsfulde fællesskaber udenfor institutionens rammer. Projektet vil i samarbejde mellem frontmedarbejdere, studerende og undervisere udvikle virksomhedens praksis, således praksis i højere grad fremmer inklusionen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1301/10/14