Professionel etik i moderne velfærdsorganisationer – uomgængelig og overbelastet?

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund
Der er almindelig enighed om, at professionelle i et velfærdssystem som det danske bygger deres praksis på normative idealer, og at det vanskeligt kan være anderledes. Denne betragtning er udbredt både inden for forskning i professioner, i professionsuddannelserne og i professionernes egne ytringer vedrørende deres formål og værdigrundlag. Men hvilken rolle spiller disse værdier i den praksis, der udfolder sig i de moderne velfærdsinstitutioner? Og hvordan kobles værdier og normer med organisatoriske fordringer i en etisk/normativt forsvarlig praksis?ForskningsspørgsmålProjektets har tre overordnede formål. For det første har projektet et empirisk-deskriptivt formål. Her er det hensigten at foretage en undersøgelse af, hvordan ’etisk ansvar’ opfattes og praktiseres i professionel sammenhæng med særligt fokus på socialfaglig praksis. Hypotesen i undersøgelsen, der bl.a. er bygget på pilot-feltstudier i 2016 og 2017, er, at (velfærds-)organisationers forventninger til praktikeres etiske ansvar stiger i takt med at kompleksiteten i organisationer forøges og at andre ansvarligholdelsesstrukturer (fx bureaukratiske og økonomiske) afsvækkes. Dvs. at undersøgelsen mere konkret skal afdække forskellige aktørers (både ledelse og praktikere, evt. også øverste politiske ledelse) forståelse af, hvordan ansvar placeres og fordeles i en kompleks organisation.For det andet har projektet et praktisk-normativt formål. Her er det hensigten at foretage en undersøgelse af, hvordan man som praktiker (og givetvis også leder) bør håndtere sit ansvar i en kontekst, hvor man til tider står over for modstridende (professions)etiske, lovgivningsmæssige og organisatoriske krav. Her er den overordnede hypotese, at praktikere bør lade sig lede af et ideal om samvittighedsfuldhed (Hill 2000; jf. Dworkin 2011), hvilket mere specifikt kræver en integrativ tilgang (Hansen 2016, 2017) til de forskellige (potentielt) modstridende krav, de er ansvarlige for at leve op til. En integrativ tilgang kræver, at forskellige etiske eller moralske hensyn integreres i en sammenhængende helhed, hvor de står i begrundelsesrelationer til hinanden.Projektets tredje formål er på baggrund af undersøgelsernes indsigter at udvikle et undervisningsmateriale, der kan benyttes på danske professionsuddannelser. De fleste professionsuddannelser, der uddanner til at arbejde med mennesker og relationer (lærer-, pædagog-, sygeplejerskeuddannelsen m.fl.), rummer et element omkring professionsværdier, etiske principper, etiske løfter e.l. Hvis hypoteserne ovenfor viser sig at holde, vil det være kærkomment at løfte de professionsuddannedes forståelse af etik og værdier med fokus på samspillet mellem det professionelle løfte og de organisatoriske forventninger.Forventede resultaterDer er tale om et kombineret undersøgelses- og udviklingsprojekt. Undersøgelsesspørgsmålene knytter sig til relationen mellem den organisatoriske kompleksitetsforøgelse og forventninger til det professionelle, etiske ansvar, og hvordan praktikere bør håndterer dette ansvar. Vi forventer med undersøgelsen at kunne kaste nyt lys over forskellige aktørers forventninger til det professionelle ansvar i den givne kontekst.Udviklingsmålet handler om at skabe et vidensbaseret undervisningsmateriale til brug på professionsuddannelser, et materiale der inddrager den organisatoriske kontekst for praksis i forståelsen af, hvad professionsetik er for en størrelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1831/12/19

Emneord

  • professionsuddannelser
  • professionel etik
  • professionelt ansvar
  • organisatorisk kompleksitet