Research-based learning. Koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiveteter ved University College Lillebælt

  • Hansen, Birgit Heimann (Projektleder)
  • Beske, Christina Hanberg (Projektdeltager)
  • Juel, Bettina Gudberg (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hos University College Lillebælt (UCL) er det en klar ambition, at udviklingsprojekter skal involvere studerende. Gennem deltagelse i udviklingsarbejde udvikler de studerende afgørende kompetencer i forhold til at forstå og håndtere de komplekse sammenhænge, de skal indgå i og medvirke til at udvikle, når de er færdige med deres uddannelse. Samtidig tilføres projekterne med de studerendes blik et vigtigt innovationspotentiale, idet de studerende kan vende tingene på hovedet og se løsninger, som hverken forskere, praktikere eller udviklere, kan se. Studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter er dog en forholdsvis ny og endnu ikke organiseret studieaktivitet, og derfor undersøges med projektet Research-based learning. Koncept for studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter ved University College Lillebælt, hvordan studenterdeltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter kan formes og tilrettelægges som fast studieaktivitet og hermed indgå som en planlagt og organiseret del af de studerendes uddannelse. De senere år er der blevet stillet krav til professionshøjskolerne om at levere grunduddannelser og efter- og videreuddannelse, der matcher efterspørgslen og arbejdsmarkedets langsigtede behov for kompetencer og omstillingsevne, og professionshøjskolerne har af denne grund fået en central rolle i forhold til innovation, kvalitetsudvikling og øget produktivitet i såvel den offentlige som den private sektor. Professionshøjskolerne skal skabe samspil mellem forskning & udvikling, uddannelse og profession & erhverv, kaldet The knowledge triangle. At professionshøjskolerne deltager i anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har nyskabende karakter, er dog ikke uproblematisk, da institutionerne griber deres vidensarbejde meget forskelligt an, og idet mange aftagere ikke har nogen klar opfattelse af, hvad det er for viden og kompetencer, professionshøjskolerne ligger inde med. Gennem forskningsbaseret læring (research-based learning) udvides de studerendes kendskab til, bevidsthed om og færdigheder i videnskabelig tænkning og metode (to do) gennem aktiv deltagelse i professionsorienteret forsknings- og udviklingsarbejde, og research-based learning (RBL) kan derfor være det ønskede forbindelsesled og ’kit’ i The knowledge triangle. RBL omfatter progressiv undervisning, som understøtter de studerendes udvikling af forskningsbaseret og professionsorienteret handle- og udviklingskompetence, og med RBL kan forskning og udvikling betragtes som et tema, der understøtter den professionsorienterede undervisning på forskellige niveauer. Den forskningsbaserede undervisning (research-based teaching (RBT)) har til hensigt at forene og ’bygge bro’ mellem forskning og undervisning, idet de studerende dels lærer at anvende forsknings- og udviklingsresultater og dels deltager i fastlagte forskning- og udviklingsaktiviteter som led i deres modulplaner. Hermed udvikler de studerende akademiske kompetencer samtidig med, at de via kollaborative samarbejdsprocesser lærer at arbejde kritisk, problembaseret og udvikle deres bevidsthed om og færdigheder i processer og metoder til professionsudvikling. Kravet om videnbaseret kvalitet indebærer, at de studerende udvikler interesse for og evne til at udforske fag og profession, og sammenhængen mellem uddannelse, forskning & udvikling og praksis fremstår derfor som en vigtig relation i professionshøjskolernes uddannelsestilrettelæggelse. UCL skal som erhvervsrettet, videregående professionsuddannelse gøre det muligt for de studerende at udvikle handle- og udviklingskompetence, som kan kvalificere dem til at varetage praksisnære, komplekse og udviklingsorienterede erhvervsfunktioner efter endt uddannelse. De studerendes læring kan derfor i henhold til Studieaktivitetsmodellen ikke adskilles fra den sociale og kontekstualiserede handlingspraksis, hvori de som aktører udvikler handlekompetence, og hvor de i samspil med undervisere og professionsudøvere medvirker til generering af ny viden til gavn for uddannelser og professioner. I henhold til Studieaktivitetsmodellen og med kravet om aktiv studenterdeltagelse og medvirken til videnbaseret kvalitet undersøger projektet derfor de studerendes involvering og situerede deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter, som indebærer kollaborative og praksisnære læringsforløb, og hvor de studerende får mulighed for at arbejde med selvstændig og systematisk videnproduktion og -formidling.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1331/12/15

Emneord

  • studerende
  • studenterdeltagelse
  • uddannelsesudvikling
  • innovation
  • forskning og udvikling