Søvn og læring

  • Sølling, Ina Koldkjær (Projektdeltager)
  • Carøe, Per (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

På trods af flere initiativer i regi af sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg og Hjørring, ses der stadigvæk et betydeligt frafald på sygeplejerskeuddannelsen. Dette projekt søger gennem udvikling af et særligt koncept at fremme de studerendes læring både i den teoretiske og den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen, desuden at begrænse frafald.
Statistikken viser, et frafald i 2013/2014 på 23,9 %, som er væsentligt over det tilsigtede max 15 % niveau . Ansøgertallet til sygeplejerskeuddannelsen er gennem de 3 sidste (fra 2011/12 til 2013/2014) forøget med ca. 50 %, og stigningen er også slået igennem på andelen af ansøgere, der har sygeplejerskeuddannelsen som deres 1. prioritet. Denne udvikling kunne pege på et mindre frafald, men i 2013/2014 var der på 1. studieår et stigende frafald, der androg 21.4 %. Igen er 15 % det maksimale ifølge tilstræbte kvalitetsindikator. Af statistikken fremgår det, at det største frafald ligger på 1. studieår, hvor de studerende skal lære at være studerende, og hvor de gennem studierne, bliver klar over, om dette er det rigtige studievalg. For nogle viser det sig ikke at være tilfældet. Frafald på uddannelsen har konsekvenser for både den studerende, der forlader uddannelsen, for de studerende der bliver tilbage, for sygeplejerskeuddannelsens studiemiljø og økonomi, for arbejdsmarkedet samt for samfundet som helhed, fordi uddannelse kræver entusiasme og penge.
Ifølge tilfredshedsundersøgelsen 2014, (ibid) ses det, at 75-80 % af de studerende bruger mere end 35/36 timer om ugen på studierne. Studieordningens ECTS point bygger på den forudsætning, at den studerende forventes at bruge i gennemsnit 37 timer pr. uge på studiet, hvis læringsudbyttet skal opnås og nødvendige, professionelle kompetencer udvikles . De studerende tidsforbrug jf. tilfredshedsundersøgelsen fra 2014 er ikke i sig selv urovækkende, men kunne tyde på, at de studerendes læring dvs. udbyttet af den tid de bruger på studierne kan optimeres. Hermed menes et tiltag, der supplerer programmet vedr. studieteknik, og som effektiviserer de studerende læring inden for den tidsramme, som de er villige til at investere i at studere sygepleje. En viden, der ikke tidligere har fået en central plads i studieteknik programmet, er sammenhængen mellem søvn og evne til læring. Forskningsresultater begrunder relevansen af at inddrage denne viden, især set i lyset af at forskning også peger på, at unge generelt sover for lidt (Balkin,T.J et al. 2015,. Lee YJ et al 2015, Azad et al 2015).
Dette projekt tager afsæt i begge typer af fund. Under sygeplejerskeuddannelsen indgår søvnfysiologi som emne, så denne viden er ikke ukendt for de studerende. Det nye består i, at de studerende kobler den intellektuelle viden med aktiviteter, således at de erfarer hvilken forskel søvn kan gøre på deres evne til at lære. Forskning peger på, at læring i fællesskaber og kombinationen intellektuel viden koblet til kropsbunden erfaring, kan styrke de studerendes motivation for at ændre adfærd (få bedre søvnvaner), hvis den ændrede vane giver mening for dem. (Lave J og Wenger E, 2013, Saugsted T. 2003, Mach-Sagal R. 2003). De studerendes erkendelse af søvnens betydning for læring koblet til oplevelse af veloplagthed formodes at være en vigtig erfaring, som de kan overføre til professionelt virke i klinisk sygepleje under og efter uddannelsens afslutning. Herigennem vil de studerende opbygge en buffer mod stress, til gavn for dem selv, for arbejdsmiljøet og for patientsikkerheden.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1531/12/16

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • søvn
  • læring via egen krop
  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • søvn
  • arbejdsmiljø