Projektdetaljer

Beskrivelse

’Same, Same but Different’ er et pilotprojekt. Projektet sigter på at anvende filmkunsten og tegning som undervisningsmetode specifikt ind i danskfaget. ’Same, Same but Different’ vil udvikle et filmisk kreativt koncept, der kan arbejde ind i målstyrede forløb. De konkrete opgaver vil tage udgangspunkt i skolens
fællesmål. Eleverne skal lære tegning/illustration og filmskabelse fra de små
klasser. Det giver et bredere felt at udtrykke sig igennem. Det vil åbne for
inklusion i det faglige fællesskab for de 15% af eleverne, der er i læse- og
skrivevanskeligheder. Det vil give ro til at nå fællesmålene gennem
differentierede undervisningsforløb. Partnerskabet i projektet er sammensat, så film/tegnings- fagligheden og danskfagligheden er varetaget og vinklet med pædagogiske greb og stilladsering af undervisningsforløb.

Projektets formål er at uddanne pædagoger, lærere og elever til at tænke, arbejde og forstå gennem kunstneriske processer, med ligeværdig inklusion til følge.
Idet vi gør to populære kunstneriske genrer til et redskab, der bruges i
elevernes hverdag, får de chancen for at blive mødt på et andet og mere
personligt plan, hvor de æstetisk- kunstneriske udtryk giver rum for hver
enkelt elev til at finde sin egen stil.
Da målgruppen er folkeskoler i regionen, når vi ud til alle samfundets lag, også
dem, der normalt ikke opsøger kunstneriske events.

Succeskriterier
At 80% af de deltagende lærere og pædagoger kan se en positiv ændret
adfærd hos nogen af deres udfordrede elever.
At 80 % af de deltagende kunstnere, lærere og pædagoger tillægger sig det
pædagogiske koncept, der specifikt er udviklet til at kunne håndtere de
kunstneriske kreative processer ind i fastsatte faglige rammer.
At de deltagende kunstnere har fået en ekstra vinkle på deres kunstneriske
virke, der fører til, at flere børn og unge får del i deres kunst.
¨
Pilotprojektet er sammensat af et stærkt konsortium af partnere, hvilket også
inkluderer pædagoger, lærere og elever, som samarbejder om at udvikle
undervisningsformer – og metoder samt afprøver prototyper til et bredt
læringsmateriale.
 The Animation Workshop (TAW), VIA bidrager med viden om
animation, tegning og filmisk billedfortælling. TAW vil være primær i
udviklingen af læringsmetoder og - materialer. TAW har stor erfaring i
at undervise i og gennem animation. Se mere:
https://animationworkshop.via.dk/da/research-anddevelopment/
animated-learning
 Forskningsprogrammet Læring og IT (LIT), VIA bidrager med
facilitering og udarbejdelse af tre workshops. LIT – med kapaciteter
inden for efter- og videreuddannelse på skoleområdet og pædagogog
læreruddannelser - vil desuden være sparringspartnere omkring
digital didaktisk design af læring samt med dokumentation og evaluering af processen. Se mere:
https://www.ucviden.dk/portal/da/organisations/program-forlaering-
og-it(6e63083f-68d4-45eb-85f7-27f2dc26db10).html
 Lærere og pædagoger fra tre grundskoler bidrager som medudviklere
af den didaktiske tilgang og er med til at kvalitetssikre prototyperne
til læringsmaterialerne:
 Randers kommune ved Munkholmskolen (indskoling)
 Viborg kommune ved Søndre Skole (mellemtrin)
 Favrskov kommune ved Ulstrup Skole (udskoling)
 På ekspertniveau vil projektet inddrage læremiddelforfatter Margit
Gade i forhold til hendes allerede udbredte undervisningsskabeloner
til anvendelse i forhold til stilladsering af elevernes læreprocesser og
ph.d. Aase Holmgaard, som deltager med viden om kognitiv,
ressourcefokuseret og anderkendende pædagogik (KRAP).
 Den kreative skole i Silkeborg (DKS)
DKS bidrager med sin store erfaring i at undervise i kreative emner og har
et netværk af kunstnere som kan indgå i Same-same, but Different. De
deltagende kunstnere fra DKS deltager i udviklingsarbejdet med fokus på
det kunstpædagogiske aspekt.
DKS har interesse i at anvende resultaterne fra projektet og et stort
netværk at formidle resultaterne projektet i.
https://www.denkreativeskole.dk/
 Kompetence center for børn, unge og billedkunst (KBUB)
KBUB arbejder med Netværk – Videndeling – Den visuelle fødekæde –
Konsulentopgaver – Formidling, og har derfor meget at byde på i forhold
til Same- Same, but Different . KBUB arbejder med professionalisering,
kvalitetsudvikling og udvikling af metoder, billedkunstfagligt og
formidlingsfagligt, og vil derfor være med til at sikre det kunstfaglige i
projektet.
KBUB har et stort netværk af illustratorer og kunstmalere der kan indgå i
projektet.
I forhold til formidlingen vil KBUB kunne skabe bro mellem billedkunsten
og skolerne.
https://www.kbub.dk/om-kompetencecentret/ Projektet vil blive koordineret
og styret af TAW, som initiativtagere til ansøgningen. Kunstnerne vil arbejde
med eleverne og efterfølgende deltage i udviklingsarbejdet af konceptet.
De deltagende lærere og pædagoger fastsætter faglige fokusområder, er med
på workshops med kunstnerne og udvikling af det endelige koncept.
Den kreative skole i Silkeborg, vil bidrage med kunstnere og sammen med
Kompetence center for børn, unge og billedkunst bistå til udbredelsen og sikre
de kunstneriske aspekter ind i konceptet.
Center for Læring og It,VIA kvalitetssikrer udformningen af konceptet og er
ansvarlige for udviklingen af et evaluerings- design.
Åse Holmgård implementerer anerkendende og ressource- fokuseret
pædagogisk praksis.
Margit Gade har udviklet stilladserings-modeller, som vi udbygger til at rumme
illustration og filmisk billedfortælling.
Styregruppen består af:
The Animation Workshop,VIA Center for Læring og It,VIA, Åse Holmgård, og
Margit Gade. Karen Marie Demuth, Kompetence center for børn, unge og
billedkunst

Lægmandssprog

Projekt om animation og film som læringsredskab og indsats til børn og unge med læsevanskeligheder.

Nøgleresultater

Møder:
Udviklingsmøder: Partnerne mødes og udvikler aktiviteter, indsamler data.
Den indkomne viden konceptualiseres og organiseres.
Koordinerende og administrative møder: TAW er tovholder på projektet og
vil være den koordinerende part i projektet, samt stå for de administrative
opgaver.
Workshops:
Der deltager 3 skoler, med en klasse fra henholdsvis indskoling, mellemtrin og
udskoling. Dermed er det muligt at undersøge, hvordan aktiviteterne skal
gribes an på de forskellige niveauer.
Kurser:
Der vil blive afholdt kurser for de deltagende kunstnere, lærere og pædagoger
i anerkendende pædagogik og stilladsering af undervisningsforløb.
I projektets slutfase vil der blive udbudt kurser for alle de deltagende
kommuners lærere, pædagoger og kunstnere gennem Kompetence center for
børn, unge og billedkunst.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato02/11/2030/03/24

Emneord

 • Æstetik, design og medier
 • undervisning
 • undervisningsmateriale
 • workshops
 • film literacy
 • expert talks
 • animation
 • film
 • didaktik
 • pædagogik
 • dysleksi
 • skrivevanskeligheder
 • ordblinde
 • børn
 • unge

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.