Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrunden for forskningsprojektet er den politiske vedtagelse af den såkaldte dagtilbudspakke, hvor der er taget initiativ til at justere Dagtilbudslovens formålsparagraf (§ 7) med en revision af de eksisterende 6 læreplanstemaer og indførelse af læringsmål. Justeringen tager afsæt i anbefalingerne fra den ministerielt nedsatte Mastergruppe for en styrket pædagogisk læreplan (Børne- og Socialministeriet 2017). Mastergruppens anbefalinger er funderet i et fælles pædagogisk grundlag baseret på et demokratisk og helhedsorienteret børnesyn, hvor børns leg, initiativ, dannelse og medbestemmelse er centrale begreber. I forlængelse heraf er der behov for at udvikle viden om, hvordan børns initiativer, medbestemmelse og deltagelsesmuligheder forstås i hverdagen, og hvordan børn og voksnes samspil knytter sig til kollaborativt udviklede læringsmiljøer, herunder hvordan børns sociale, etniske og kropslige forskelligheder værdsættes og inkluderes. Konkret handler det om at udvikle overskridende og helhedsorienterede læringsforståelser sammen med praksis i relation til de udfordringer daginstitutionerne aktuelt står i, når de skal videreudvikle den pædagogiske faglighed med sigte på at styrke det pædagogiske læreplansarbejde. Projektet funderes i følgende forskningsspørgsmål:

Hvordan kan børn og professionelle sammen udvikle det institutionelle hverdagsliv, så det understøtter alle børns mangfoldige udtryk, eksperimentering og kollaborative deltagelse?

Projektet organiseres som et forsknings- og udviklingsprojekt på tværs af pædagoguddannelse, KomU og forskning i samarbejde med praksisfeltet.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1730/06/18

Emneord

  • læring
  • samskabelse
  • leg
  • eksperiment
  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • inklusion- og eksklusion
  • pædagogisk praksis
  • Daginstitutioner