Sammenhængende patientforløb i et borgerperspektiv - Det er bare en overgang

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hensigten er i samarbejde med praksis at udvikle en model til optimering af samarbejdet mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle praksisfællesskaber i kommunale, regionale og uformelle sektorer i relation til forløb for ældre borger/patienter

Projektet er struktureret i tre faser.
Første fase er gennemført i efteråret 2012 og afrapporteres ultimo januar 2013.

Formål for første fase i projektets er:
1. at etablere et netværk og samarbejde mellem de deltagende uddannelser fra VIA og de deltagende kliniske sektorer med fokus på at formulere et fælles fokus og forståelse af problemet
2. at generere en samlet viden og forståelse af det formelle og aktuelle samarbejde mellem patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle praksisfællesskaber i de kommunale, regionale og uformelle sektorer i relation til forløb for ældre borger/patienter
3. at udarbejde en projektbeskrivelse samt ansøgning af mider for fase 2


Ad mål 1 ”at etablere et netværk og samarbejde mellem de deltagende uddannelser fra VIA og de deltagende kliniske sektorer med fokus på at formulere et fælles fokus og forståelse af problemet”.
Der er etableret et stærkt netværk på baggrund af fase 1.

Der er etableret en projektgruppe på tværs af Campus Nord med deltagelse af undervisere fra ergoterapeut-, fysioterapeut- og sygeplejerskeuddannelsen.

Der er udarbejdet kommissorium og etableret en følgegruppe bestående af følgende personer:
• Else Marie Damsgaard, Klinisk professor i geriatri ved Aarhus Universitet, samt ledende overlæge geriatrisk team Aarhus Universitetshospital
• Birgit Eg, Oversygeplejerske, Ortopædkirurgisk Afdeling E, Aarhus Universitetshospital
• Ulla Skou, Ledende terapeut, MPM, Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Århus Universitetshospital
• Hanne Linnemann, Stabsleder i sundhed- og omsorg, Aarhus Kommune
• Arne Rolighed Formand for Danske Pensionister, borger / patient repræsentant
Imidlertid har projektgruppen set sig nødsaget til at udsætte møder hermed af forskellige grunde.

Der er etableret kontakt og aftale om samarbejde om modeludvikling med:
• Afsnit OVA, Afdeling E, Aarhus Universitetshospital
• Afdeling G, Aarhus Universitetshospital
• Lokalområde Marselis, Ankersgade, Aarhus Kommune, Afdeling for Sundhed og Velfærd

Der er etableret kontakt, der muliggør studenterinvolvering:
• Studerende kan indgå med empiri i projektet via deres deltagelse i projektet ”Fremtidens kliniske sygeplejerskeuddannelse”.
• Via koordinatorer i fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelserne præsenteres enkelte studerende for muligheden for at indgå i projektet med deres bachelorprojekt. Disse takkede nej.

Via et fokusgruppeinterview afviklet af chefkonsulent Karen Frederiksen, har vi videregivet relevante erfaringer og anbefalinger til fremtidig lignende arbejder med etablering af netværk.


Ad mål 2 ”at generere en samlet viden og forståelse af det formelle og aktuelle samarbejde …”.
• Der er udarbejdet et systematisk litteraturreview med tematisk analyse fundet i flg. databaser: Cinahl, pubmed, svemed+, pedro, OTseeker og cochrane
• Der er gennemført en dokumentsøgning med henblik på at afdække hvilke retningslinjer og politikker de to sektorer arbejder efter i forbindelse med patienters overgange dels internt i de to sektorer men især mellem de to sektorer. Der er søgt efter offentligt tilgængelige dokumenter fundet på statslige -, regionale - og kommunale hjemmesider.
• Der er foretaget tre kvalitative semistrukturerede interviews med patient/borgere samt tre telefoninterviews med pårørende til disse
• Der planlægges i løbet af foråret 2013 et fokusgruppeinterview med sundhedsprofessionelle.

Analyse af disse data er ikke færdigbearbejdet og samlet. Det tyder på, at data peger hen i mod:
• At patienternes oplevelser går i to retninger. De ressourcestærke synes tilfredse, involveret og velinformerede i deres forløb i sundhedsvæsenet, mens de ressourcesvage synes at mangle information, - klare guidelines med absolut kommunikation, samt støtte.
• Det kræver imidlertid nærmere analyse af de genererede data at kunne konkludere noget præcist, samt have kvalitet i belæg for ovenstående.


Ad mål 3 ”at udarbejde en projektbeskrivelse samt ansøgning af mider for fase 2”
Projektansøgning til fase to mhp. færdiggørelse af analyse og udvikling af en model ud fra ovenstående resultater er udarbejdet og sendt november 2012.
Her var i første omgang afslag, - men projektet genansøger til feb. 2013

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato13/08/1231/01/13

Emneord

 • organisationsudvikling
 • samarbejde
 • samarbejde mellem professionelle
 • samarbejde mellem professionsskole og klinisk praksis
 • brugerinvolvering
 • hverdagsliv
 • rehabilitering
 • patienter
 • sammenhængende patientforløb
 • sammenhængende forløb
 • collum femoris fraktur