Socialpædagogikkens rolle på feltet omkring anbragte unge med psykiatriske diagnoser

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udfordringer til det pædagogiske arbejde på anbringelsessteder omkring udsatte unge – og hermed udfordringer til ’socialpædagogikken’

Formålet med projektet er at skabe grundlag for en fortsat undersøgelse og udvikling af samt undervisning i socialpædagogiske temaer og arbejdsformer i perspektiv af forskellige forandringsprocesser i og omkring det socialpædagogiske arbejde med sårbare børn og unge/ børn og unge med udviklingsforstyrrelser.

Projektets centrale undersøgelsesspørgsmål er:
Hvordan forstår ledelsen og ansatte på udvalgte, forskellige anbringelsessteder disse udfordringer og hvordan forstå de kernen i socialpædagogisk viden og socialpædagogiske værdier samt socialpædagogikkens grænser i lys af identificerede forandringer og udfordringer?
I forlængelse heraf: Hvordan opfatter deltagerne fra professionen behovet for faglig udvikling, herunder kompetenceudvikling? Hvordan opfatter andre faggrupper den socialpædagogiske og pædagogernes opgave?

På vores undersøgelsesfelt har man gennem de seneste år set forskellige, væsentlige forandringer. Flere børn og unge diagnosticeres, flere børn anbringes i familiepleje, politisk såvel som fra professionsfeltet peges på ’evidensbasering’ og ’pædagogiske programmer’ som relevante perspektiver på det socialpædagogiske arbejde, undersøgelser peger på ’dårlige resultater’ af anbringelsesforanstaltninger osv. Vi vil i dette projekt undersøge, hvordan socialpædagoger/socialpædagogikken stiller sig i forhold til disse forandringer. Vi tilstræber en identifikation af, hvordan socialpædagogisk teori, forskning og praksis ’traditionelt ’ italesættes i dansk kontekst og afsøger om der kan identificeres ’nye’ italesættelser, også af målgruppen og ’problemet’, og herunder konkret altså, hvordan udvalgte institutioner/pædagoger forstår og italesætter den socialpædagogiske opgave.

Konkret etablerer vi samarbejde med 3 forskellige anbringelsessteder hvor vi i fokusgruppeinterviews på hver af de tre institutioner og med 3 socialpædagoger på hvert sted dykker ned i ovenstående. Samarbejdet skal formulere og diskutere viden om opgaver, vilkår, arbejdsformer og potentialer og udpege relevante teoretiske forståelser og indsigter i forandringsprocesser og handlemuligheder. Samlet munder arbejdet ud i en artikel til et dansk tidsskrift.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1531/12/15

Emneord

  • udsatte unge
  • anbragte unge
  • socialpædagogik
  • psykiatriske diagnoser
  • socialpædagogikkens rolle