Sund implementering - Et projekt om effektfulde implementeringsstrategier

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette forskningsprojekt retter sig mod to genstandsfelter: Den pædagogiske profession og pædagogisk praksis, hvor formålet med projektet er at identificere effektive implementeringsstrategier. På baggrund heraf kan følgende forskningsspørgsmål udledes:
-Hvilke faktorer og forhold er væsentlige i relation til en effektfuld implementering?
-På hvilken måde understøtter forskellige implementeringsstrategier en kvalificering af pædagogik praksis?
-Hvilke potentialer og barrierer kan identificeres i relation til en effektfuld implementeringspraksis?

Børne- og uddannelsesforvaltningen i Kolding Kommune har med udgangspunkt i visionen ”Vi designer børneliv som giver livsduelige børn” og i samarbejde med UC SYD gennemført en kompetenceudviklingsproces for pædagogisk personale i kommunens 40 daginstitutioner i 2014-15. Formålet med udviklingsforløbet var at understøtte en kvalificering af eksisterende praksis med udgangspunkt i kommunens udviklingstema ”Tidlig indsats og inklusion” og herunder at opbygge, udvikle og styrke et inkluderende læringsmiljø i dagtilbud med henblik på at skabe et sundt børneliv for ALLE børn. Denne kompetenceudviklingsproces danner grundlaget for projekt ’Sund implementering’.

Projektet designes som et multiple casestudie inden for det fortolkende forskningsparadigme. Der foretages indledningsvist et litteraturreview med henblik på identifikation af effektive implementeringsstrategiske indsatser, målrettet dagtilbuddet som setting. Dernæst indsamles data på baggrund af en metodisk triangulering, der sigter mod at etablere et så nuanceret datamateriale som muligt: Dels via en kvantitativ undersøgelse med spørgeskema til 669 medarbejdere fordelt på 38 institutioner, dels ved gennemførelse af henholdsvis observation af den institutionelle praksis og fokusgruppeinterviews med institutionsledere og pædagogisk personale.

I undersøgelsen indgår 3 cases repræsenteret ved 3 institutioner. Datamaterialet analyseres med en kryds-case syntese med henblik at udlede selvstændige konklusioner for de respektive institutioner, inden der udledes endelige konklusioner. Herved gives samtidig mulighed for at foretage sammenligninger institutionerne imellem.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1601/02/17

Emneord

  • social inklusion
  • dagtilbud
  • sundhedsfremme
  • implementering