Sundhedssocialisering blandt folkeskoleelever i 5., 7. og 9. klasse (Ph.d.-projekt)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I dag mistrives mere end 30 % af eleverne i den danske folkeskole, og derfor er der behov for viden om, hvordan folkeskolen påvirker elevers sundhed. Med mit ph.d.-projekt undersøger jeg sundhedssocialisering hos danske folkeskoleelever i 5., 7. og 9. klasser ved brug af mixed methods (kvantitative og kvalitative metoder).
  I projektet anvendes mixed methods til at få et bredt indblik i, hvordan sundhed konkret praktiseres blandt elever i den danske folkeskole, og hvordan forskellige klassers sundhedsnormer virker ind på elevernes oplevede sundhed.
  Projektet er inddelt i tre empiriske faser, hvor første fase er induktiv og består af eksperimenterende deltagerobservation samt hverdagssamtaler med seks forskellige klasser ligeligt fordelt imellem de tre klassetrin, anden fase af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse (1200 respondenter) og sidste fase af dybdegående interviews med 20 elever.
  Teoretisk og metodisk tager projektet udgangspunkt i Pierre Bourdieus terminologi om felt, habitus og kapital, og kobles med nyere forskning inden for sundheds-, ungdoms- og kropsforskning, herunder Kristian Larsens begreb om sundhedskapital.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/03/1928/02/22