Sundhedsteknologisk simulationsundervisning i sygeplejerskeuddannelsen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er et teamprojekt, der omhandler udvikling af fagdidaktik og undervisningsmetoder, rettet mod akutte og kritiske sygeplejesituationer på sygeplejerskeuddannelsens Modul 10, Sygeplejerskeuddannelse i Vejle. Projektet er forankret i MOVE-progranmmet under "Nye teknologier i praksis", og er planlagt for perioden 01.05.12 - 31.01.15.
Abstract:
Sygeplejestuderende har erfaringsmæssigt vanskeligheder ved at transformere teoretisk begrundede og indøvede principper for handling i sygeplejepraksis til klinisk sygepleje. Litteraturstudier viser, at undervisning i simulationsbaserede scenarier medfører, at studerende tilegner sig handlekompetencer, nødvendige for teamsamarbejde og for udvikling af beslutningskompetence. Ud fra UCL´s strategi for anvendelse af sundhedsteknologi i undervisningen, etableres i projektet et simulationsundervisningslaboratorie for udvikling af fagdidkatik og undervisningsmetoder for undervisning i Care-Lab i sygeplejerskeuddannelsens Modul 10, svarende til et tema om "At være akut og kritisk syg" og et tema om "At være lidende og døende".
I projektet indgår udvikling af metoder til simulationsbaserede undervisningsscenarier og anvendelse af ny teknolgoi samt udvikling af underviserkompetencer i tilrettelæggelsen af simulationsbaseret undervisninng inden for allerede etableret PBL struktur, hvor udgangspunkt for læring er den studerendes forudsætninger og læringsbehov.
Projektets bærende idé udspringer af dets overordnede formål om udvikling af didaktiske metoder til implementering og anvendelse af sundhedsteknologiske simulationsmodeller i undervisningen, hvor autentiske scenariet skal skabe relationer til den kommende kliniske uddannelsespraksis. Projektet bidragetr derved til udvikling af såvel underviser-, som studenterkompetencer i forhold til at arbejde med nye sundhedsteknologiske redskaber og modeller; udvikle fortrolighed hermed og en innovativ tilgang tiul anvendelsen heraf, såvel i læringsrummet på grunduddannelsen som i den kliniske sygeplejepraksis, hvor højteknologiske simolationsmodeller indgår i kvalitetsudvikling og -sikring af behandling og patientpleje. Gennem projektet udvikles ny viden og erfaringer om etablering af simulationsfaciliteter og gennemførelse af højteknologisk simulationsundervisning
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/1231/01/15

Emneord

  • professionsuddannelser
  • Simulationsundervisning
  • Debriefing
  • Refleksion
  • Undervisningsmodeller
  • ny teknologi
  • Sundhedsteknologi
  • High Fidility Simulation