Teori-praksis-problematikken i matematiklæreruddannelsen - belyst gennem lektionsstudier (Projekt nr. 340565)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets overordnede hensigt er at udvikle ny viden om, hvordan lærerviden og lærerpraksis kan udvikles i en dansk sammenhæng. Den teoretiske ramme henter jeg bl.a. fra antropologisk-didaktisk teori (se tilknyttede dokumenter). For så vidt angår det specifikke genstandsområde, vil jeg undersøge, hvordan en tilpasning af det i udlandet succesfulde ”lesson study” format kan bidrage til undervisningsformer i læreruddannelsen, som, i højere grad end det er tilfældet i dag, forbinder den teoretiske undervisning på læreruddannelsesstedet med praktikken, således at overgangen fra uddannelse til profession lettes for de studerende. Den grundlæggende idé er, at professionel lærerviden på én gang er knyttet til selve undervisningspraksis og til lærerens viden om pædagogik, didaktik og undervisningsfag, og en sådan professionel viden skal udvikles gennem hele lærerens undervisningskarriere. Det er derfor vigtigt, at uddannelsen giver læreren redskaber til at ”lære i og fra praksis”, og til at dele sin viden og læring med kolleger. Dette er netop kernen i lektionsstudieformatet og ligger direkte i forlængelse af PSHs strategipunkt i strategiplanen 2011-2012 om, at de studerende skal blive "dygtige til at udvikle og udfordre egen professionel praksis". Projektet vil således systematisk, dvs. baseret på moderne didaktisk teori og metode, afprøve og undersøge hvordan dette format kan integreres i læreruddannelsens praktik, hvor eksisterende praktikformer af de studerende ofte opleves som en "som-om-praksis”. Der er ikke noget fagspecifikt ved formatet i sig selv, men min egen baggrund såvel som matematikfagets særlige udfordringer gør det naturligt at vælge udviklingen af matematiklæreres professionsviden som ”case”.
Formålet med projekter er således:
 at undersøge forhindringer og muligheder i dansk læreruddannelse og på danske skoler for at udvikle praksisformer, som, i højere grad end det er tilfældet nu, kan skabe sammenhæng mellem teori og praksis for lærere og lærerstuderende, og specielt styrke sammenhængen mellem teoretiske og praktiske elementer i læreruddannelsen.
 at undersøge karakteren af aktuel og mulig matematikdidaktisk professionsviden og professionel identitet blandt yngre og erfarne grundskolelærere.
 gennem designforskning at udvikle en dansk udgave af en international anerkendt metode til lærerudvikling, kaldet lektionsstudier.
Forskningsspørgsmål
Under hvilke betingelser og med hvilke midler og resultater kan man i en dansk kontekst anvende lektionsstudier som format for læreruddannelse, lærerpraktik og introduktion til lærerprofessionen, med særligt henblik på at udvikle studerendes og erfarne læreres viden om matematikundervisning? [Da formatet som sådan er uafhængigt af fag, forventes det at den viden, som projektet tilvejebringer, også vil kunne finde anvendelse i forbindelse med læreruddannelse og specielt praktikforløb i andre fag.]
StatusAfkortet
Effektiv start/slut dato01/08/1217/06/16

Emneord

  • læreruddannelsen
  • teori praksis
  • matematikundervisning
  • matematik
  • lektionsstudier
  • matematik
  • matematikundervisning