UDSiKT, Uddannelsessammenhæng i teori og klinik

 • Bukhave, Elise Bromann (Projektleder)
 • Lehn, Sine (Projektdeltager)
 • Nielsen, Cathrine Sand (Projektdeltager)
 • Højbjerg, Karin (Projektdeltager)
 • Engelsen, Søren (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet ”UddannelsesSammenhæng i Klinik-Teori” (UDSiKT) undersøger implementeringen af den seneste revision af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser i forhold til praktik (klinisk un-dervisning) og sammenhæng teori-praktik. Projektet omfatter de 8 dansksprogede sundhedsuddannelser: sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæring- og sundhed, bioanalytiker, jordemoder, radiograf, og psykomotorisk terapeut. Det er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Projektet undersøger på hvilke måder og i hvilket omfang praktikdelen af de sundhedsfaglige professionsba-chelor-uddannelser løfter den buket af opgaver, som blev stillet med revisionen i 2016, samt hvordan der lokalt arbejdes med at skabe sammenhæng mellem klinisk og teoretisk uddannelse. De overordnede forsk-ningsspørgsmål, som projektet vil besvare er: 1. Hvilke nye tiltag og veletablerede praksisformer i klinisk uddannelse (praktik) er med til at skabe: a) bedre sammenhæng i patientforløb, b) øget tværprofessionelt samarbejde, c) øget tværsektorielt samarbejde, og d) mere borger/patientinddragelse. 2. Hvilke barrierer kan evt. identificeres i den eksisterende kliniske uddannelsespraksis (praktik), der vanskeliggør (udfordrer) arbejdet med de studerendes udvikling af kompetencer ift. a) bedre sammenhæng i patientforløb, b) øget tværprofessionelt samarbejde, c) øget tværsektorielt samarbejde, og d) mere borger/patientinddragelse. 3. Hvilke tiltag fremmer de studerendes oplevelse af sammenhæng mellem kliniske og teoretiske uddannelseselementer? Forskningstilgang og forventede resultater Projektet vil primært benytte kvalitative tilgange, herunder etnografiske feltstudier og interviews, men det rummer også en stor spørgeskemaundersøgelse, der skal give breddeviden om studerendes oplevelser af sammenhæng og læringsbetingelserne i klinisk uddannelse på tværs af alle 8 uddannelser. Projektet forventes at generere et forskningsbaseret videngrundlag, som kan understøtte fortsat uddannelsesudvikling og bidrage til praksisrelevante forståelser af uddannelseskvalitet. Forløb og organisering UDSiKT forløber over godt 3 år fra d. 1. feb 2020 til udgangen af juli 2023. Projektet forløber overordnet i tre faser af hver ca. ét års varighed:  Fase 1 har fokus på syntetisering af eksisterende viden, undersøgelse og analyse, og indeholder bl.a. et desk study med fokus på eksisterende forståelser af sammenhæng, samt første del af den empiriske undersøgelse.  Fase 2 tager afsæt i første fase. Empirisk undersøgelse fortsætter, samt survey med alle 8 uddannelsers 2. årsstuderende.  Fase 3 har fokus på udvikling af modeller, der kan løfte uddannelseskvaliteten og sammenhængen mellem teoretisk og klinisk uddannelse og implementering i hele sektoren. Projektet er organiseret som et sektorprojekt og i et fagligt forskningssamarbejde mellem Roskilde Universitet og Professionshøjskolen Absalon. Projektledelsen udgøres af Lektor og Postdoc Elise Bromann Bukhave og Lektor Sine Lehn, og projektgruppen består derudover af to projektdeltagere fra professionshøjskolesektoren, samt 1-2 postdoc med ansættelse på RUC.
Kort titelUDSiKT
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/2031/07/23

Samarbejdspartnere

 • Professionshøjskolen Absalon (Projektpartner) (leder)
 • Roskilde Universitet (Projektpartner)
 • Københavns Professionshøjskole

Emneord

 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • tværprofessionel uddannelse
 • tværsektoriel uddannelse
 • Patientinddragelse
 • teori-praksisforholdet

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.