Udvikling af professionslokalernes anvendelse på Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at understøtte de ansatte i deres opgave med at skabe forskellige læringsmiljøer, således at de studerendes muligheder for at udvikle kompetencer indenfor færdighedsmål fremmes i forhold til den nuværende praksis på uddannelsen.
Vi vil dermed kvalificere de studerendes anvendelse af teoretisk viden og deres arbejde med at omdanne den til praksis inden de møder klinikken.

Det konkrete mål med projektet er derfor at udvikle en ”drejebog”, en form for en didaktisk funderet manual, som beskriver, hvilke elementer der er nødvendige at inddrage for at konstruere nogle praktiske øvelser. Den direkte målgruppe bliver dermed medarbejderne, mens de studerende bliver den indirekte målgruppe.

Drejebog:
Vi vil udvikle et skriftligt elektronisk materiale. Materialet vil indeholde både metodebeskrivelse af ergoterapeutisk øvelse og praktisk aktivitetsanalyse, på baggrund af såvel didaktisk som aktivitetsteoretisk baggrund. Dette skal danne ramme for en skabelon for både faglig og didaktisk opbygning af øvelser til brug i professionslokalerne. ”Drejebogen” skal være kendt og tilgængelig for underviserne på Ergotera-peutuddannelsen.

Det er relevant at inddrage øvelser i professionslokalerne på samtlige moduler på uddannelsen. Materialet vil således ud over den metodisk teoretiske tilgang til ergoterapeutiske øvelser også rumme konkrete eksempler fra hele det ergoterapeutiske kontinuum i uddannelsen.
”Drejebogen” vil omfatte:

Inddragelse af de studerendes viden:
Vi inddrager de studerende til indsamling af viden om konkrete læringsbehov og til afdækning af viden om hvilke øvelsesformer som involverer og virker meningsfyldte for de studerende. Denne vil vi sammenholde med egen faglighed og didaktiske overvejelser.
Dataindsamlingen er tilrettelagt ud fra et kvalitativt forskningsdesign. Vi vil gennemføre et fokusgruppeinterview med strategisk udvalgte studerende bredt repræsenteret fra uddannelsen samt et fokusgruppeinterview med undervisere fra uddannelsen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato06/08/1231/01/13

Emneord

  • professionsdidaktik