Abstract

Afdækningen viser, at der er overensstemmelse mellem forskning på området og den forståelse af problematikker som informanterne i undersøgelsen har givet udtryk for. Som udgangspunkt er det hensigtsmæssigt at kombinere flere forskellige initiativer med fokus på elever, samarbejde mellem medarbejdere samt strukturer og rammevilkår for at understøtte og forbedre elevers overgange fra FGU til EUD.

Indsatser målrettet eleverne
–> viden og afprøvning i praksis

Overgang til ny uddannelse er generelt udfordrende for mange unge i fht. at tage et valg og
blive fagligt og socialt integreret på den nye uddannelse. FGU-elever er særligt udfordrede –
men der peges på stor diversitet i gruppen i fht. ressourcer, udfordringer og diagnoser. Arbejdet med at fremme nødvendige personlige, faglige og sociale kompetencer hos eleverne
fremhæves som væsentlige for at klæde dem på til EUD. En del af dette omhandler at understøtte eleverne i at finde interesse for et fag gennem viden om uddannelsesretninger, besøg og afprøvning af praktiske forløb på FGU og EUD. Samtidigt understreges vigtigheden af elevernes relationer til undervisere, vejledere og andre elever og psykologisk tryghed i opstarten på EUD. Her er det også centralt med fokus på kendte faktorer, der har indflydelse på om eleven fortsætter eller afbryder den nye uddannelse.

Samarbejde mellem medarbejdere
 –> kendskab, koordinering og fælles forløb

Medarbejderne ser det som en vigtig opgave at fokusere på overgange, men mange har ikke erfaring fra konkret samarbejde. Samtidigt oplever kun en tredjedel af underviserne at være godt klædt på til at støtte tidligere FGU-elever i overgangen til EUD.Et samarbejde på flere niveauer mellem vejledere, undervisere og ledere kan medføre øget kendskab og mulighed for at målrette undervisningen på FGU. Samtidigt kan samarbejde om fælles forløb og undervisningsmaterialer forberede både elever og medarbejdere bedre på overgangen. Hertil kan overlevering før opstarten på EUD give undervisere og vejledere mulighed for at være særligt opmærksomme på sårbare elever og igangsætte evt. støttetilbud så tidligt som muligt.

Strukturer og rammevilkår
Afdækningen identificerer en række strukturer og vilkår man skal tage højde for i samarbejdet. F.eks. kulturforskelle, forskellige faglige krav, øget tempo, fraværspolitik og mangel på tid på mange erhvervsuddannelser.

Det er samtidig vigtigt med strategisk prioritering af overgangen hos ledelsen, kompetenceudvikling af medarbejdere, systematisk og forpligtende samarbejde på tværs af institutioner, samt at afprøve fleksible og alternative uddannelsesveje for sårbare elever.


OriginalsprogDansk
Antal sider28
StatusUdgivet - jan. 2024

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv

Citationsformater