Ord og billeder på fritidspædagogikken: en undersøgelse af fritidspædagogikken og dens betydning for og bidrag til børns trivsel, læring og dannelse

Publikation: Bog/antologi/rapport/Ph.d. afhandlingRekvireret rapportForskning

Abstract

I denne rapport sammenfattes resultater, pointer, teser og perspektiver fra projektet ”Ord og billeder på fritidspædagogikken”. Projektet er støttet af FOAs pædagogiske udviklingsfond (PUF) og er gennemført i 2009/2010.
Via et litteraturstudie og praksisstudier i tre forskellige fritidstilbud har projektet haft fokus på at undersøge:
”Hvad er fritidspædagogik anno 2010?”
”Hvordan bidrager fritidspædagogikken til børns dannelse og læring?”.
Projektet blev indledt med et litteraturstudie, hvor vi dels undersøgte fritidspædagogikkens historik og dels arbejdede med projektets spørgsmål med udgangspunkt i tilgængelig litteratur. Resultater fra litteraturstudiet er afrapporteret i et arbejdspapir. Viden, resultater og pointer, der er relevante i forhold til resultater og pointer fra praksisstudierne, vil blive inkluderet i nærværende rapport. Bl.a. er store dele af denne rapports første del blevet til
på baggrund af materiale fra arbejdspapiret.
Projektets centrale metode har været praksisstudier i tre fritidstilbud, hvor vi
har deltaget i, spurgt ind til og observeret fritidspædagogikken, som den udspillede sig i de tre fritidstilbud. Vi har haft formelle interviews og dialogmøder samt uformelle samtaler med børn og professionelle voksne. Vi har bedt børn og professionelle voksne om at tage billeder af det, de tilskriver værdi og betydning i deres fritidstilbud og på deres arbejdsplads, ligesom vi har selv taget billeder. De tre fritidstilbud er udvalgt ud fra to overordnede kriterier,
•dels ud fra et kriterium om forskellighed i forhold til:
-Samordningen og samarbejdet med skolen.
-Struktur og organisering.
-Lovgivende rammer i form af dagtilbudsloven og folkeskoleloven.

•dels ud fra et kriterium om enshed:
•Alle tre fritidstilbud er udpeget af de tre kommuners fritids-/udviklingskonsulenter som ”best practice”.

Formålet med undersøgelsen er således – på baggrund af litteraturundersøgelse og praksisstudier at indsamle, begrebsliggøre og systematisere viden om fritidspædagogik med henblik på at sætte ord og billeder på fritidspædagogik anno 2010 – set med udvalgte børn og professionelle voksnes øjne samt sætte disse ord og billeder ind i en lærings og dannelsesteoretisk ramme med henblik på at synliggøre fritidspædagogikkens betydning for og bidrag til børns dannelse og læring.

Rapporten er udarbejdet af en projektgruppe fra University College
Syddanmarks afdeling for udvikling og forskning. Projektgruppen består af:
•Helle Bjerresgaard, der har udarbejdet og er ansvarlig for:
Afsnit 5: Det tværprofessionelle samarbejde: muligheder, perspektiver
og udfordringer.
•Nicki Leding Olesen, der har udarbejdet og er ansvarlig for:
Afsnit 4: Fritidspædagogikkens bidrag til og betydning for børns dannelse.
•Lene Hørdum Sørensen, der har udarbejdet og er ansvarlig for:
Afsnit 1: Fritidspædagogik – et historisk perspektiv
Afsnit 2: Fritidspædagogik anno 2010 – Indledende pointer.
Afsnit 3: Ord og billeder på fritidspædagogik anno 2010 og dens betydning for og bidrag til børns læring.

Læsevejledning.
Rapporten består af fem afsnit. Første afsnit består af et kort historisk rids,
hvor fritidspædagogikkens historik følges i store træk tilbage fra sin etablering i
1800-tallet og frem til i dag. I dette afsnit trækkes hovedsagelig på erfaringer
fra vores indledende litteraturundersøgelse. I de efterfølgende fire afsnit vil
empirien fra vores feltstudier på forskellig vis være det centrale grundlag for
belysning og besvarelse af undersøgelsens spørgsmål.
I det første empirisk baserede afsnit præsenteres en række pointer, der har
været centrale for de efterfølgende analyser og fortolkninger.
I det efterfølgende afsnit bestræber vi os - på baggrund af bearbejdninger,
systematiseringer og analyser af vores empiri – på at tegne et billede af
fritidspædagogik anno 2010. Efterfølgende iagttager vi og analyserer dette
billede med en læringsteoretisk optik. Formålet med afsnittet er - på baggrund
af systematiseringer og analyser af empirien - at give et bud på: Hvad er
fritidspædagogik anno 2010, hvordan bidrager den til børns læring, og hvad er
betydningen af dette bidrag?
I tredje afsnit analyseres empirien inden for en dannelsesoptik. Bestræbelserne
i dette afsnit retter sig mod – på baggrund af empirien, men også ved hjælp af
den aktuelle samfundsmæssige debat og eksisterende viden - at indkredse et
bud på fritidspædagogikkens dannelsesidealer, særlige dannelsesmuligheder og
særegne dannelsesforce.
I rapportens sidste afsnit vil fokus være det tværprofessionelle samarbejde
mellem lærere og pædagoger. I afsnittet belyses de former for
tværprofessionelt samarbejde, vi har erfaret på vores feltstudier. Herudover
belyses muligheder, udfordringer i og perspektiver på samarbejdet mellem
professionerne.

OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedHaderslev
ForlagUC SYD
Antal sider142
StatusUdgivet - 2010

Citationsformater