Samfundsfagenes særskilte rolle – hvilken rolle? Et casestudie af historie som fag i den danske grundskole

  Publikation: Working paper

  Abstract

  Spørgsmålet om skolens rolle i det moderne samfund kan med den danske uddannelsessociolog, Jørgen Gleerup, beskrives i lyset af begrebet om udviklingen af den responsive stat (Gleerup, 2013, s. 52). Denne har til opgave i det moderne samfund at besvare tidens forskellige udfordringer ved på fleksibel vis og kontinuerligt at tilpasse sine aktiviteter i forhold til mange og komplekst sammensatte forhold (Gleerup, 2013, s. 52). Eftersom skolen som samfundsinstitution indtager en central rolle for staten, så udgør den også et af de områder, hvor aktiviteter forsøges tilpasset, når skiftende og komplekse spørgsmål sætter dagsordenen samfundsmæssigt. Forventninger og krav til skolen som institution følger så at sige statens arbejde med at tilpasse sig samfundsmæssige udviklinger.
  Skolens fag og særligt samfundsfagene omtales ofte som fag med særskilte roller, når det handler om at gøre elever kompetente til at kunne forholde sig til komplekse samfundsmæssige forhold. Spørgsmålet, som præsentationen tager op, er hvilke roller der kan siges at være tale om, herunder hvordan gældende statslige styredokumenter for fagene konkret i form af læreplaner definerer rammer for fagenes praktisk-didaktiske arbejde hermed.
  I en sammenligning af læreplaner for historie og samfundsfag på det danske grundskoleområde samt med referencer til erfaringer fra empiriske studier af opfattelser af historiefaget i skolen belyser oplægget en grundlæggende dikotomi mellem formelle opdrag til skolefaget historie og uformelle opfattelser af fagets særskilte rolle, hvad angår komplekse samfundsspørgsmål. Sammenligningen med samfundsfag har til formål at fremhæve, at historiefagets rolle i forhold til komplekse og kontroversielle samfundsspørgsmål fremstår uklart defineret, hvilket gør det vanskeligt for faget i skolen at opfylde de forventninger, som ellers gør sig gældende for samfundsfagene.
  Oplægget diskuteres teoretisk i lyset af begrebet faglighed hos Jens Dolin (Dolin, 2006), samt den canadiske historiedidaktiker, Peter Seixas’ (2000, 2007, 2009 ) distinktion mellem begreberne collective memory og postmodern history.
  OriginalsprogDansk
  StatusUnder udarbejdelse - 24 okt. 2018

  Citationsformater