Abstract

Projektet Unge i praksis undersøger, hvordan sammenhængende uddannelsesvejledningsaktiviteter kan facilitere skoleelevers nysgerrighed, horisontudvidelse og øgede mulighedsbevidsthed om uddannelse, job og arbejdsliv. Projektet har et særligt fokus på at udvide 7. klasse elevers syn på erhvervsuddannelser.

Projektet udvikler, gennemfører og evaluerer sammenhængende uddannelsesvejledningsaktiviteter med indbyggede besøg på en erhvervsuddannelse og erhvervspraktik i virksomheder. Eleverne og deres forældre introduceres til vejledningsaktiviteternes formål. Forløbet afsluttes med, at elevernes oplevelser bearbejdes med henblik på at facilitere refleksion og nuancerede forståelser af uddannelser og arbejde med særligt fokus på erhvervsuddannelser.

Projektet evalueres dels ved surveys til elever og forældre, hvor der også er mulighed for at skrive udsagn. Dels ved observationer af uddannelsesvejledningsaktiviteter. De kvantitative resultater er statistisk signifikante.
90% af eleverne har gennem deres deltagelse i de sammenhængende uddannelsesvejledningsaktiviteter fået et andet syn på erhvervsuddannelser. 88% af eleverne har gennem forløbet fået et mere positivt syn på erhvervsuddannelser.

Vejledningsforløbet har givet eleverne mange forskellige indtryk af erhvervsuddannelser og faglærte arbejdspladser, fx
• arbejdsformer
• arbejdsopgaver
• et udvidet perspektiv på muligheder i erhvervsuddannelser og faglærte job
• en øget tiltro til at tiden efter grundskolen med uddannelse og job kan blive god
• opdagelse af at der ligger mere bag den besøgte erhvervsuddannelse og faglærte job end eleven havde forventet.

12% af eleverne angiver at have fået et mere negativt syn på erhvervsuddannelser gennem deres deltagelse i Unge i praksis. Oplevelser med at der ikke er styr på organiseringen af forløbet eller oplevelsen af at nogle ikke taler til hinanden i en ordentlig tone gør et stort negativt indtryk på eleverne. Og det ser ud til, at de kobler dette til erhvervsuddannelser mere generelt.

91% af eleverne taler med deres forældre om de vejledningsaktiviteter, som de har deltaget i og om de erfaringer og tanker, som de har gjort sig i tilknytning hertil. 79% af forældre vurderer, at deres barn gennem vejledningsaktiviteterne har fået mere viden om erhvervsuddannelser og job. 69% af forældrene vurderer ligeledes, at deres barn er kommet til at tænke om skole, uddannelse og arbejde på nye måder. 60% af forældrene angiver, at de selv har fået et andet syn på erhvervsuddannelser gennem deres barns deltagelse i de sammenhængende vejledningsaktiviteter.

Projektet Unge i praksis undersøger gennem de udviklede og afprøvede uddannelsesvejledningsaktiviteter
forskellige aspekter af sammenhæng i uddannelsesvejledning.
• Et element af sammenhæng handler om, at de forskellige vejledningsaktiviteter i forløbet har forskellig karakter. Dette således at nogle aktiviteter har som formål at understøtte erfaringsdannelse, mens andre har som formål at understøtte refleksion.
• Et andet aspekt af sammenhæng knytter sig til en undersøgelse af, hvordan fire elementer, som kan facilitere elevers engagement og karrierelæring, kan udfolde sig i en sammenhængende vejledningsaktivitet. Nemlig elementerne: interagere med verden udenfor skolen, samarbejde, skabe værdi for andre og feedback fra den eksterne verden.
• I Unge i praksis er der et eksplicit fokus på at rammesætte forløbet for eleverne. Dette gennem en indledende forberedelse, bl.a. med præsentation af vejledningsaktiviteternes formål, og gennem bearbejdningsaktiviteter ved forløbets afslutning. Projektet eksemplificerer, hvordan rammesætning kan gøres i praksis sammen med eleverne.
De udviklede og afprøvede sammenhængende uddannelsesvejledningsaktiviteter giver indsigt i en række didaktiske spørgsmål, som særligt knytter sig til bearbejdningsaktiviteter, og som er vigtige for lærere og professionelle vejledere at forholde sig til i arbejdet med kvalitetsrige vejledningsaktiviteter. De didaktiske spørgsmål er:
• Hvordan kan bearbejdningsaktiviteter tilrettelægges og gennemføres så potentialerne i de forskelligartede erfaringer med uddannelse og arbejde, som eleverne gør sig gennem vejledningsaktiviteterne, forløses?
• Hvordan kan elevernes indtryk af uddannelse og arbejde blive en ressource for andre elever?
• Hvordan kan mål om at eleverne udvider deres horisont om uddannelse og arbejde spille sammen med fag-faglige mål i skolen?
• Hvordan kan der arbejdes med elevernes kritik på måder, som faciliterer karrierelæring og som forløser kritikkens emancipatoriske potentiale?
• Hvordan udnyttes tidsressourcen som er til rådighed til bearbejdning på en hensigtsmæssig måde?
Unge i praksis udvikler og afprøver sammenhængende uddannelsesvejledningsaktiviteter som et samarbejde mellem mange parter. Projektet viser, at det er afgørende at have ressourcer til samarbejde og til koordinering heraf.

En afgørende part for at eleverne kan komme i erhvervspraktik er virksomhederne. Unge i praksis giver viden om praktikværters begrundelser for at stille sig til rådighed og modtage skoleelever i praktik. Begrundelserne er ønsker om at
• give eleverne indsigt i arbejdslivet
• udvide elevers horisonter ift. uddannelser og erhverv og skabe et godt grundlag for deres kommende uddannelsesvalg
• rekruttere kommende lærlinge / medarbejdere til virksomheden og/eller til fagområdet,
• tage et ansvar over for nærmiljøet
• eleverne kan tilføre værdi til virksomhedens opgaver.
OriginalsprogDansk
Antal sider59
StatusUdgivet - dec. 2022

Emneord

 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • erhvervspraktik
 • erhvervsskoler
 • erhvervsuddannelser
 • karrierelæring
 • karrierevejledning
 • læring
 • mening
 • praktikværter
 • rammesætning
 • sammenhængende karrierevejledning

Citationsformater