Sygeplejerskers anvendelse af kompetenceopretholdende e-læringskurser - En mixed method undersøgelse omhandlende anvendelse af e-læringskurset ”Transfusion af blodkomponenter” på Skejby og Vejle sygehus

Anja Jørgensen

Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomKandidatspecialeForskning

4 Downloads (Pure)

Abstract

Formål: At undersøge arbejds- og kursusrelaterede faktorer, som påvirker anvendelse af e-læringskurser, for at finde frem til de mest effektive tiltag til forøgelse af deltagelsesprocenten i e-læringskurset ”Transfusion af blodkomponenter” blandt sygeplejersker på Skejby.
Materialer og metoder: Rammen for dette studie er udvalgte sengeafsnit på Skejby og Vejle sygehus. Begge sygehuse anvender e-læringskurset ”Transfusion af blodkomponenter” men med forskellig deltagelsesprocent (34 % på Skejby og 71 % på Vejle sygehus).
I studiet blev anvendt en kombination af en kvalitativ- og en kvantitativ metode, dvs. mixed method. Der blev udformet et kontekstspecifikt spørgeskema til denne undersøgelse på baggrund af teorien; the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Udformningen af spørgeskemaet skete gennem en modificering af det kvantitative spørgeskema, der er knyttet til UTAUT. Modificeringen af skemaet blev fortaget på baggrund af forskningslitteratur og kvalitative fokusgruppeinterviews.
Gennemførslen af de kvalitative interviews blev udført blandt otte sygeplejersker på udvalgte sengeafsnit på hhv. Skejby og Vejle sygehus. Interviewene omhandlede hvilke temaer og faktorer, sygeplejersker finder vigtige for deres deltagelse i kompetenceopretholdende e-læringskurser. Herigennem fremstod fem vigtige temaer; ”Arbejdspræstation”: ”Anvendelse af kurset”; ”Social indflydelse”; ”Fremmende faktorer”; og ”Indre motivation”, med i alt 21 tilhørende faktorer, som blev medtaget i spørgeskemaet.
Det modificerede spørgeskema blev anvendt til en undersøgelse på de ovennævnte lokalisationer. Herigennem blev det undersøgt, om der var forskel på graden, hvormed sygeplejersker på hhv. Skejby og Vejle sygehus oplevede de i spørgeskemaet medtagne arbejds- og kursusrelaterede faktorer repræsenteret i deres arbejdsdag. Forskellen blev ligeledes undersøgt mellem sygeplejersker på de to sygehuse, der ikke havde gennemført kurset og de, der havde.
Resultater: Resultaterne af den statistiske bearbejdning af spørgeskemamaterialet viste, at de medtagne parametre alle syntes at have betydning for sygeplejerskers deltagelse i e-læringskurset ”Transfusion af blodkomponenter”. Der blev hovedsageligt fundet signifikante resultater ved faktorerne under temaet ”Social indflydelse”.
Der fremkom forholdsvis mange insignifikante resultater, men resultaterne viste, at der er en klar tendens til, at sygeplejerskerne på Skejby oplever de arbejds- og kursusrelaterede faktorer i lavere grad i deres arbejdsdag end sygeplejerskerne på Vejle sygehus. Det samme gjorde sig gældende i forholdet mellem de sygeplejersker, der ikke havde gennemført kurset og de, der havde på de to sygehuse.
Konklusion: Ud fra dette studie fremgår det, at det er de sociale faktorer, der vil have den største effekt på sygeplejerskernes deltagelse i e-læringskurset ”Transfusion af blodkomponenter” på Skejby. Især er det de sociale faktorer omhandlende; personlig påmindelse af sygeplejerskerne om at deltage i e-læringskurset; samt sygeplejerskernes oplevelse af at deres deltagelse i kurset er vigtigt for deres afdelingssygeplejerske / tovholder, der har betydning. Herudover viser resultaterne, at det er faktorer omhandlende tid til at gennemføre kurset, som er vigtige for, at sygeplejerskerne deltager i e-læringskurset.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - 20 sep. 2010

Citationsformater