Tekster og genrer på erhvervsuddannelserne: med særligt fokus på overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelse

Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomPh.d. afhandlingForskningpeer review

36 Downloads (Pure)

Abstract

Baggrund og problemstilling:
Afhandlingen handler om liteacyundervisning i grundskolen, men med et særligt fokus på undervisning, der kan forberede grundskoleelever på tekster fra erhvervsuddannelserne. Studiet er affødt af, at der har været et markant frafald på de erhvervsfaglige uddannelser i Danmark gennem flere år og baserer sig dertil på forskningsbaserede antagelser om, at literacykompetencer hos elever, der forlader grundskolen, har indflydelse på, hvordan de efterfølgende klarer sig på ungdomsuddannelserne.
Studiet er gennemført på baggrund af følgende problemformulering:
HVILKE TEKSTER OG GENRER FINDES PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE, OG HVORDAN KAN MAN GIVE ELEVER I GRUNDSKOLEN ET ØGET KENDSKAB TIL OG FORSTÅELSE FOR DISSE?
Opbygning:
Projektet falder naturligt i to dele, hvor den ene del udgør et eksplorativt og deksriptivt studie af tekster fra erhvervsuddannelserne, mens den anden del udgøres af et undersøgende pilotstudie, inspireret af interventionsstudier og ’design based research’.
Teoretisk fundament:
I den eksplorative og deskriptive del af studiet undersøges tekster fra erhvervsuddannelserne mht. genretræk, modalitet og lingvistiske forhold. Undersøgelsen af de lingvistiske karakteristika er funderet i Hallidays Systemisk Funktionel Lingvistik, SFL, og denne teori danner også udgangspunkt for analyserne af genre og multimodalitet. Her har hhv. Martin og Rose samt Kress og van Leeuwen udviklet analyseredskaber, som jeg har bearbejdet og benyttet.
Genreopdelingen har jeg foretaget med udgangspunkt i en retorisk genreopfattelse baseret på Martin og Rose sammenholdt med et fokus på netop genrens retoriske forhold. Ud over genrens retoriske forhold er også de leksikogrammatiske træk analyseret med et analyseredskab, jeg har udviklet på baggrund af Martin og Roses tilsvarende model for begrebsanalyse. Hvor de opererer med en central adskillelse mellem konkrete og abstrakte begreber, er min centrale adskillelse snarere mellem hverdagsagtige og specialiserede begreber. På baggrund af Hetmar, Gee, Barton og Hamilton definerer jeg tre centrale domæner, der spiller en væsentlig rolle for tekstarbejdet i skolen, nemlig det specialiserede domæne, hverdagsdomænet og skoledomænet, også kaldet det skolske domæne. Modalitetsanalysen er funderet på en model af Kress og van Leeuwen, som hviler på de samme antagelser om betydningsskaben, som Hallidays SFL hviler på.
Anden del af mit studie har fokuseret på, hvordan man kan introducere elever i grundskolen for eksempler på tekster fra erhvervsuddannelserne. Med baggrund i interventionsstudier, Design Based Research, Gees mush-fake-begreb og Hanghøjs spildefinitioner har jeg tilrettelagt et didaktisk design, hvor eleverne skulle læse, forestille sig og producere tekster fra et specialiseret domæne. Pilotprojektets mål var at undersøge, om, og på hvilken baggrund, elever kan udvikle en parathed til at forestille sig teksters situationskontekster, noget, jeg omtaler som situationskontekstuel parathed
Resultater:
Mine analyser viser:
-at der på erhvervsuddannelserne findes mange specialiserede tekster, der domineres af specialiserede, men især konkrete begreber, og at lærerens recounts fungerer som en medierende genre mellem disse stærkt specialiserede tekster og elevernes hverdagsprægede tekster, hvis vokabular stort set udelukkende består af især konkrete, hverdagsagtige begreber.
-at eleverne i grundskolen kan diskutere sig frem til passende forestillinger om teksternes situationskontekst , men de formår kun i mindre omfang at trække disse forestillinger med sig, når de skal producere en domænespecifik tekst, mens modelteksten bruges flittigt. Etableringen af som-om-situationen så ud til især at støtte elevernes leksikogrammatiske valg, således at de elevfremstillede tekster i høj grad ligner andre tilsvarende, specialiserede tekster mht. leksikogrammatik.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - jul. 2015

Emneord

  • læring
  • sprogtilegnelse
  • undervisning
  • didaktik

Citationsformater