AOFA - Projekter og metode

Jantzen, H. C. (Teacher)

  Activity: Other activity typesLesson plans

  Description

  Learning outcome: Viden og forståelse
  Den studerende
  - har viden om problemorienterede undersøgelser og deres struktur
  - har viden om kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder og deres styrker og svagheder
  - kender forskellige analysemetoder i forbindelse med problemorienterede projekter
  Færdigheder
  Den studerende
  - kan gennemføre analyser af praksisnære problemstillinger
  - kan indsamle, bearbejde og analysere kvantitative og kvalitative data
   kan foretage kildekritik og vurdere datakvalitet
  Kompetencer
  Den studerende
  - kan bidrage med selvstændige løsningsforslag og -metoder i forbindelse med
  professionsrelevante undersøgelser
  - kan afrapportere og formidle professionsrelevante undersøgelser og konklusioner
  - kan kritisk vurdere sit læringsbehov i forbindelse med problemorienterede undersøgelser og rapportskrivning
  Teaching and working methods: Undervisning i den teoretisk baggrund for samfundsvidenskabelig analyse og metode samt projektarbejde
  Selvstændigt arbejde med indsamling og analyse primær og sekundær empiri
  Selvstændigt arbejde med projekter med udgangspunkt i problemstilling fra egen praksis
  Motivation for the choice of teaching and working methods: Valg er truffet med udgangspunkt i fagets mål og studieaktivitetsmodellen
  Period2017 → …