Den sociale diplomuddannelse: Børn og unge

Jakobsen, L. K. (Teacher)

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Formålet med Den sociale diplomuddannelse er at give deltagere med praktisk erfaring en teoretisk viden om og forståelse for centrale socialfaglige temaer, den samfundsmæssige kontekst for socialt arbejdes praksis samt opdateret viden om og erfaring med anvendelse af forskellige metoder i soci-alt arbejde. Uddannelsen sigter mod at uddanne den studerende til at forbinde teori, videnskabelig analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i socialfaglig praksis. Det er endvidere uddan-nelsens formål at skabe grundlag for, at den studerende kan igangsætte udviklingsarbejde internt i organisationen og i et tværfagligt/tværsektorielt perspektiv og implementere forskellige evalue-rings- og dokumentationsmetoder i det daglige arbejde og i udviklingsarbejde.
Teaching and working methods: Undervisning i form af dialogiske oplæg og refleksionsøvelser
Motivation for the choice of teaching and working methods: Undervisningens indhold er lagt an på, at den faglighed, som de studerende repræsenterer, inddra-ges direkte i undervisningen og danner udgangspunkt for et tværfagligt samarbejde mellem de stu-derende og mellem de studerende og underviserne.
Undervisningen veksler mellem forelæsning, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og gruppeøvelser samt individuelle studier til fordybelse og omsætning af viden.
Pædagogisk sigtes der mod en undervisning, der er tilrettelagt sådan, at den bevæger sig fra et over-ordnet teoretisk niveau mod et mere konkret praksisniveau. Den pædagogiske form tilsiger, at den studerende opnår viden på en lang række områder samtidig med, at den studerendes viden fra prak-sis styrkes via træning i videnskabelig og tværfaglig analyse og metode. Der lægges vægt på, at de studerendes egne erfaringer inddrages i undervisningen med henblik på at styrke den studerendes faglige og personlige udvikling.
Period2016 → …