Efteruddannelse for Infirmerisygeplejersker

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: At kursisten tilegner sig ny viden samt metoder til at implementere denne viden,
med henblik på at videreudvikle den kliniske praksis indenfor den forebyg-gende og behandlende sygepleje.

At kursisten selvstændigt demonstrerer evne til at udvælge, afgrænse og analysere en klinisk sundhedsfaglig/sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode.

KOMPETENCEMÅL
At kursisten ved endt efteruddannelse har udviklet følgende kompetencer:
Praksiskompetence
-Træffe og begrunde faglige beslutninger, der foretages ved kliniske problemstillinger i almen praksis
-Indgå i udviklingsarbejde og implementering heraf i almen praksis
-Analysere og kritisk reflektere over problemstillinger i almen praksis i relation til udvalgte patientgrupper
Faglig kompetence
-Kritisk vurdere egen praksis ud fra forskellige perspektiver f.eks. patientens, pårørende og det faglige perspektiv
-Inddrage relevant viden
Intellektuel kompetence
-Dokumentere, formulere og formidle problemstillinger og handlemuligheder som relaterer sig til udvikling af sygeplejen i almen praksis.
-Strukturere og være aktiv i egen læreproces samt udfordre egen forforståelse i relation til sygeplejen i almen praksis.

Teaching and working methods: Uddannelsen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praksis. I modulerne arbejdes med temaer, som efterfølgende kan relateres til egen praksis, så deltagernes kompetence og ekspertise øges.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, diskussion, gruppearbejde, studie-gruppeopgaver og øvelser.
Øvelserne er forskellige pædagogiske metoder, der er fokus på refleksion og hvordan teori kan understøtte din praksis.
Der er ingen eksamen, men under uddannelsesforløbet udarbejder deltagerne en problemløsende opgave, der tager udgangspunkt i en problemstilling fra egen praksis.

Motivation for the choice of teaching and working methods: Praksisnær kompetenceudvikling er væsentlig for, at den tilegnede viden kan anvendes i praksis, derfor er efteruddannelsen planlagt således at der undervises 2 dage, hvorefter man arbejder i praksis i ca. 4 uger.


Period2012 → …