Fam Basis: Sundhedsfaglig diplom uddannelse - sygepleje teori og prasis - den akutte patient

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering:

Viden
• Kan demonstrere viden om akutsygeplejens teoriudvikling historisk og aktuelt
• Kan reflektere over egen praksis på fælles akutmodtagelse i forhold til fagets teoriudvikling, værdier og filosofi.

Færdigheder
• Kan søge, vælge, analysere og vurdere litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater i relation til klinisk praksis på FAM
• Kan analysere og reflektere over specifikke akutte situationer i akut sygepleje på grundlag af fordybelse i udvalgte akutte teoretiske og værdimæssige perspektiver
• Kvalificerer sine kompetencer i det akutte arbejde, målrettet patienter med symptomer på akutte medicinske, kirurgiske og psykiatriske lidelser – med særligt fokus på observation, vurdering og analyse af komplekse symptom-billeder
• Kan genkende og handle adækvat i forhold til symptomer på kritisk sygdom
• Styrker og videreudvikler sine kompetencer med henblik på at opnå de teoretiske forudsætninger og tekniske færdigheder, der er fundamentale i modtagelsen af den akutte patient
• Styrker sine kommunikative færdigheder
• Øger sin viden om det tværfaglige samarbejde og interprofessionalitet i forbindelse med modtagelse og behandlingen af den akutte patient
• Kender sin og andres rolle i det tværfaglige team
• Udvikler sine forudsætninger for at medvirke til at sikre det gode patientforløb
• Kan inddrage relevante standarder og retningslinjer, og kan derved prioritere og arbejde problemløsende og analytisk.

Kompetencer
• Kan træffe og begrunde beslutninger i akut sygepleje ud fra akutsygeplejens teorier, forskning og udvikling
• Kan påtage sig medansvar for at udvikle klinisk sygepleje i fælles akutmodtagelser ud fra fagets teorier, forskning og udvikling.


Indhold
• Teoriudvikling i akutsygepleje historisk og aktuelt
• Metoder til analyse af akutte praksissituationer med anvendelse af akutsygeplejens teorier
• Værdier og værdiafklaring i akut sygepleje
• Klinisk beslutningstagning begrundet i akut sygeplejens teorigrundlag relateret til at kunne:
- vurdere akutte medicinske tilstande og har viden om ætiologi og fysiologi AB-problemer relateret til luftveje
- tolke gastal - observationer/symptomer ved AB-problemer relateret til sygdomme i lunger
- vurdere den akutte multitraumatiserede patient og have viden om ætiologi og fysiologi vedr. luftveje, inklusiv observationer/symptomer ved skader relateret til AB-problemer i luftveje traumemekanismer, traumekinetik og traumemeldeskema
- vurdere og handle hos akutte patienter med cirkulati-on/kredsløbsforstyrrelser, skelne mellem choktyper og vurdere rationel væske- og blodkomponentterapi relateret til ætiologi og symptomer relateret til C-problemer ved kredsløbssygdomme og den multitraumatiserede patient
- vurdere og handle hos patienten med medicinske og traumatologiske tilstande – har viden om ætiologi, symptomer og behandling ud fra DE-principperne hos den akutte patient
- igangsætte og vurdere behandling af den akutte patient med hypotermi samt den forbrændte patient
- igangsætte og vurdere behandling ved forgiftninger samt modtagelse og observation hos patienter, der er selvmordstruede eller har foretaget selv-mordsforsøg.

Teaching and working methods: skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases
Motivation for the choice of teaching and working methods: kombinaation af teori praksis tilgang
Period2013 → …
Held atRegion Syddanmark, Denmark