Modul Ob 2. Undervisningsplanlægning og didaktik (10 ECTS-point): SOSU Modul Ob 2. Undervisningsplanlægning og didaktik (10 ECTS-point)

Nielsen, C. H. (Teacher), Christensen, P. L. (Teacher)

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
• håndtere forskellige didaktiske teorier og kunne reflektere over deres betydning for egen og andres erhvervspædagogiske undervisning
• udvikle egen erhvervspædagogiske praksis i spændingsfeltet mellem uddannelse, erhverv og samfund
• tage ansvar for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb, der bygger på didaktiske overvejelser og refleksioner over egen praksis
• indgå i tværprofessionelt samarbejde om udvikling af det erhvervspædagogiske praksisfelt
For at opnå disse kompetencer skal den studerende
Færdigheder
• kunne drøfte og formidle didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller
• kunne vurdere, begrunde og udvikle undervisnings- og læringsforløb med afsæt i didaktiske refleksioner i samspillet mellem uddannelse, erhverv og samfund
• kunne omsætte politiske mål og organisatoriske strategier til undervisning
Viden
• have indsigt i didaktisk teori og betydninger heraf for det erhvervspædagogiske felt og egen undervisningsplanlægning
• have viden om dannelses- og kompetenceteorier og betydninger heraf for det erhvervspædagogiske felt
• have forståelse af sammenhænge mellem professionel viden, magt, dannelse og etik


Teaching and working methods: Formidlings-, dialog, øvelses og refleksionsorienteret samt studiegruppe aktiviteter
Motivation for the choice of teaching and working methods: Videns-, færdigheds-, og kompetenceudvikling
Period1 Sep 20161 Dec 2016

Keywords

  • learning, educational science and teaching