Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap

Joensen, R. R. (Teacher)

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: At give de studerende viden om:
- Metoder i arbejdet med voksne udsatte og voksne med handicap i samspil med centrale aktører.
- Politiske, organisatoriske og økonomiske rammer for og styring af socialt arbejde på området.
- Den retslige regulering på området

At give de studerende færdigheder i at:
- Koordinere og udføre helhedsorienteret socialt arbejde i forhold til modulets målgrupper og reflektere over centrale dilemmaer
- Anvende erfarings-, udviklings- og forskningsbaseret viden om indsatsmuligheder i forhold til områdets målgrupper
- Systematisk planlægge og gennemføre undersøgelses-, sagsbehandlings- og behandlingsforløb og i den forbindelse træffe afgørelser og udarbejde handleplaner, der overholder lovgivningens krav og tilgodeser borgerens situation.
- Anvende relevante metoder til dokumentation og kvalitetssikring af arbejdet
- Formidle sociale problemstillinger knyttet til udsathed og handicap i skriftlig/mundtlig form

At give de studerende kompetence til at:
- Foretage faglige prioriteringer i indsatsen med henblik på at bidrage til løsningen af
borgernes/borgernes sociale problemer
- Foretage faglig vurdering af konkrete foranstaltninger indenfor en juridisk holdbar og en realistisk økonomisk og tidsmæssig ramme
- Håndtere komplekse og modsætningsfyldte krav i arbejdet og reflektere over magtanvendelse og etik
- Etablere, vedligeholde og afslutte den professionelle relation til borgeren/borgerne
Teaching and working methods: Forelæsning, gruppearbejde, gæsteforelæsning, projektarbejde
Motivation for the choice of teaching and working methods: På valgmodul C er de studerende inde i deres tredje studieår. Derfor forventes de selvstændigt at kunne udarbejde et projekt omkring en udvalgt målgruppe, samt dertil indgå i debatter og diskussioner med eksterne gæsteforelæsere. Undervisningen er planlagt og udført i samarbejde med Hansen, Janna Egholm, Sølvsten, Lillian og Sugathevan, Srirajan.
Period2017 → …