Sundhedsfremme og Forebyggelse: Modul 13

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Tema:
Valgfaget er et fælles tværfagligt valgfag, der henvender sig til de studerende på de sundhedsfaglige uddannelser. Den studerende introduceres til den nyeste evidens og de nyeste trends indenfor området sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på fysisk aktivitet som intervention. Derudover indeholder modulet temaer som udarbejdelse af projektbeskrivelse, fundraising, innovation og teknologiske løsninger som middel til sundhedsfremme. Valgfaget er således velegnet til studerende, der ønsker at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i et projektorienteret forløb helt fra den første idé til implementering og evaluering af et sundhedsfremmeprojekt.

Læringsforudsætninger:
Valgfaget retter sig mod studerende, der har viden og færdigheder svarende til et afsluttet modul 12 i sundhedsuddannelserne. Den studerende skal være indstillet på at deltage i alle læringsaktiviteter, herunder også individuelle vejledninger og evt. studiebesøg. Modulet er især velegnet til fysioterapeutstuderende.

Læringsmål:
Efter valgfagets afslutning har den studerende indsigt i sundhedsfremmende og forebyggende projektarbejde, og er i stand til at anvende denne indsigt i forhold til tilrettelæggelsen af projekter med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse.
Læringsaktiviteter:
Der indgår teoretisk undervisning og praktisk afprøvning i løbet af modulet. Undervisningen er delvis fælles og delvis vejledning, individuelt eller i grupper. Derudover indgår de studerende i videst muligt omfang i aktuelt projektarbejde med eksterne parter, som f.eks. Videnscenter for Sundhedsfremme hos UC Syddanmark. Der er mulighed for at studerende, der ønsker at indsamle og anvende data i form af test- og analyseresultater etc. til modul 14 (bachelor) kan gøre dette.
Indhold:
Tema 1: Hvad er sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse?
Den studerende introduceres til henholdsvis den biomedicinske og den samfundsmedicinske tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse. Der arbejdes med fysisk aktivitets betydning i et fysiologisk, medicinsk og psykologisk perspektiv, samt teorier om fysiske tests – hvilke er relevante, hvorfor og hvordan udføres de? Der søges endvidere afdækket hvilke behov, der i fremtiden forventes at være i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Hvilke projekter er relevante i fremtiden? Der introduceres innovative tilgange inden for området, som f.eks. ”nudging” og teknologiske løsninger som et middel til at fremme sundheden hos befolkningen.
Tema 2: Hvordan arbejdes der med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i praksis – fra idé til projekt.
Der introduceres kvantitative og kvalitative undersøgelsestilgange som led i projekter med sundhedsfremme og forebyggelse. Hvordan kan det gøres? Forskellige modeller for planlægning af sundhedsfremmeprojekter introduceres. Der arbejdes med udarbejdelse af projektbeskrivelser ud fra de studerende egne ideer. Den studerende lærer, hvordan man ansøger om midler til sit projekt – fundraising. Hvilke fonde findes der, og hvilke er relevante indenfor projekter med sundhedsfremme og forebyggelse som tema? Der undervises i, hvordan man implementerer, leder og evaluerer et sundhedsfremmeprojekt. Der relateres i den sammenhæng til eksempler på forskellige projekter (eksterne undervisere).
Tema 3: Hvorfor er det vigtigt og relevant?
Der arbejdes med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i et samfundsperspektiv og i forhold til fagprofessionen. Hvilken relevans har det for professionen? Hvilken betydning har fysisk aktivitet for folkesundheden? Der arbejdes med begrebet i sociologisk, epidemiologisk, socialmedicinsk og samfundsøkonomisk perspektiv.
Teaching and working methods: Inden modulstart er der valgt en specifik målgruppe de studerende skal arbejde med i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Denne målgruppe skal have nogen sundhedsmæssige udfordringer f.eks. unge ufaglærte mænd.
Modulet er bygget stramt op således at der er veldefinerede deadlines opsat på forhånd. Dette så de studerende gradvis bliver ledt igennem en proces der bringer dem fra ide til handling.
For at opnå dette arbejdes der derfor igennem modulet procesorienteret. Undervisningsforløbet veksler derfor imellem teoretiske oplæg fra underviserer, gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg, gruppearbejde og workshops.
Motivation for the choice of teaching and working methods: Valget af undervisningsformer er valgt ud fra at de studerende skal gøres istand til at arbejde gruppeorienteret samtidig med at de tillægger sig en viden omkring sundhedsfremme og forebyggelse. Ligeledes skal de gøre sig nogen erfaringer i form af at indsamle empiri, behandle/analysere det og derudfra komme med anbefalinger og forslag til implementering hos den udvalgte målgruppe.
Alt sammen skal være med til at gøre den studerende skarpere i forhold til bacheloropgaven på modul 14.
Period2015 → …