Udvikling og afvikling af efter- og videreuddannelse for personale fra PPR og talehørecentre i forhold til arbejdet med tosprogede børn folkeskolen

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Uddannelsens mål:
Formålet med uddannelsen for psykologer, tale-hørepædagoger og læsekonsulenter er at give det samlede per-sonale fra PPR den fornødne viden og kompetence til at kunne varetage de opgaver, der ligger i forhold til at sikre tosprogede elever med særligt behov maksimalt udbytte af undervisningen i skolen. Det drejer sig specifikt om de opgaver, personalet fra PPR har i forhold til
• afdækning af tosprogede elevers behov for undervisningstiltag.
• vejledning af lærere og pædagoger om undervisning af tosprogede elever med særlige behov.
• særlige tiltag i forhold til elever og forældre med traumer.

Teaching and working methods: Undervisningsformer
Oplæg fra undervisere (teori, forsknings- og undersøgelsesresultater mm.) – til dels i dialogisk form.
Praktiske øvelser, individuel og fælles refleksion. Igennem hele kurset lægges der op til PPR-faglige refleksionsvinkler, som kobler den præsenterede viden med arbejdet som psykolog, tale-høre-pædagog, læsekonsulent.
Casearbejde: Igennem casearbejdet skal deltagerne integrere viden fra kurset til at udforske deres cases samt igennem fælles refleksion udvikle nye handlingsforslag.
Gruppearbejde med diskussioner & debatter samt erfaringsudveksling & netværksdannelse.
Undervisere / temaer
Barbara Day, lektor VIA UC. Temaer: kultur & interkulturel kommunikation, arbejde med tolk. Er til stede gennem hele kurset for at præsentere temaerne, binde dem sammen, præsentere og følge op på kursisternes småprojekter samt afslutte kurset med dannelse af netværk.
Claus Iversen, lektor VIA UC. Temaer: kultur & interkulturel kommunikation.
Axelle Wulff, psykolog ansat på PPR-Århus. Temaer: familiens situation, familiesamarbejde, tværfagligt samarbejde med kommunen.
Azra Hasanbegovic, uddannelseskonsulent CETT. Tema: Introduktion til traumatisering.
Ulla Hartvig, uddannelseskonsulent CETT. Tema: Introduktion til traumatisering.
Jakob Zeuthen Schmidt, psykolog. Tema: Arbejde med børn og familier med traumer.
Eva Malte, psykolog. Tema: Arbejde med børn og familier med traumer.


Efter- og videreuddannelse for personale fra PPR og tale-hørecentre i forhold til arbejdet med tosprogede elever i folkeskolen.
Modul 2: Tosprogethed og andetsprogstilegnelse
2 internater på i alt 30 timer
Første internat dag fra 10 – 21, anden dag fra 9 – 16
Pd-modul: Tosprogethed og andetsprogstilegnelse (svarende til 10 ECTS points)

Hold A:
onsdag d. 12 og torsdag d. 13. oktober og
torsdag d. 10. og fredag d. 11. november
Mulighed for personlig vejledning tirsdag d. 15. november
Vejledning pr. mail i perioden 15. november – 28. november
Aflevering af skriftlig eksamensopgave fredag d. 2. december

Hold B:
onsdag d. 26. og torsdag d. 27. oktober og
torsdag d. 24. og fredag d. 25. november
Mulighed for personlig vejledning tirsdag d. 29. november
Vejledning pr. mail i perioden 29. november til 14. december
Aflevering af skriftlig eksamensopgave fredag d. 16. december
Læringsmål jf. studieordning for pd-modulet
den studerende
• har viden om nyere forskning og teorier om tosprogethed og kendskab til forskellige betingelser for tosproget udvikling
• har indsigt i teorier om andetsprogstilegnelse,
• kan anvende teorier og forsknings- og udviklingsarbejder om tosprogethed og andetsprogstilegnelse til at udvikle egen praksis,
• kan følge og støtte tosprogede børn, unge og voksnes tilegnelsesproces.

Indhold
A. Andetsprogstilegnelse og tosprogethed
• Teorier om andetsprogstilegnelse
o Modersmål og andetsprog
o Kognitive og mentale processer involveret i andetsprogstilegnelse
o Sociale og socialpsykologiske aspekter involveret i andetsprogstilegnelse
• Nyere forskning og teorier om tosprogethed
o Kendskab til forskellige betingelser for tosproget udvikling
o Modersmål, domæne, kodeskift
• Skelnen mellem tosprogsproblematikker og andre forhold af betydning for andetsprogsudvikling
• Anvendelse af teorier og forsknings- og udviklingsarbejder til udvikling af egen praksis.


B. Analyse af andetsprog og evalueringsanvendelser i PPR-regi

• Andetsprogsanalyse og hvordan analyser om andetsprog kan anvendes i PPR-regi
o Forskellige evalueringsanvendelser og forskellige formål med evalueringer
o Kvantitative og kvalitative tilgange til sproglig evaluering, herunder mundtlig og skriftlig intersprogsanalyse
• Præsentation og analyse af konkrete materialer til evaluering af sprog
o Betydningen af Ikke-sproglige og sproglige materialer
o Viden om materialer til skolestarter-vurdering, skoleskiftervurdering og løbende sproglig evaluering
• Eksisterende PPR-materialer i et andetsprogsperspektiv
o Fokus på hvordan viden fra modulet kan kvalificere brugen af egne materialer
o Skelnen mellem andetsprogspædagogiske og specialpædagogiske problemstillinger i forhold til tosprogede elever, - hvordan skelner vi, og hvordan hjælper vi skolerne til at skelne?
o Hvordan kan PPR vejlede lærere og pædagoger i grundskolen ift. elever med både andetsprogspædagogiske og specialpædagogiske udfordringer?
o Nye erkendelser, nye udfordringer: Hvordan kan den nye viden bruges hensigtsmæssigt i eksisterende praksis?
• Hvordan kan de sproglige miljøer bidrage til forskellig aktivering og understøttelse af barnets udvikling
o Fokus på sproglige miljøer og aktiviteter, der kan understøtte barnets udvikling og læring
o Hvordan kan der udarbejdes konkrete handleplaner for den enkelte elev, så alle aktører omkring eleven kommer i spil


________________________________________________________________________________
Der veksles på modulet mellem teori og praksis, så deltagerne får mulighed for at omsætte teorien til praksis i forhold til arbejdet med tosprogede elever. Dette sker ved inddragelse af cases og øvelser, der har udspring i PPR’s samarbejde med skoler og daginstitutioner. Som afslutning på det første internat formulerer de studerende en opgave, som de udfører i praksis og præsenterer resultaterne af i starten af det andet internat.
Der dannes interessenetværk i afslutningen af forløbet.

Undervisningsformer
Oplæg fra undervisere (teori, forsknings- og undersøgelsesresultater mm.) – til dels i dialogisk form
Praktiske øvelser, individuel og fælles refleksion
Casearbejde: Igennem casearbejdet skal deltagerne integrere viden fra modulet til at udforske deres cases samt igennem fælles refleksion udvikle nye forståelser og praksisformer.
Gruppearbejde med diskussioner & debatter samt erfaringsudveksling & netværksdannelse.
Undervisere / temaer
• Nina Hauge Jensen, lektor VIA UC : Andetsprogstilegnelse, tosprogethed og sproglig evaluering
• Karen Beyer, talehørekonsulent ansat i Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik, Aarhus Kommune: Talehørepædagogik målrettet tosprogede børn
• Eva Batram, psykolog ansat i Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik, Aarhus Kommune: Psykologiske temaer


Motivation for the choice of teaching and working methods: Gennem tilegnelse af uddannelsens indhold inden for de af Tosprogs-Taskforcen beskrevne områder sikres det, at det samlede personale fra PPR får en fælles forståelse og viden om de problemstillinger, der kendetegner tosprogede elevers læringsvilkår. Dette vil kvalificere afdækning og vejledning vedr. elevernes behov for evt. særlige tiltag således, at der kan opnås et maksimalt udbytte af undervisningen


Period2012 → …
Held atUndervisningsministeriet, Denmark

Keywords

  • language acquisition