Jesper Lilhauge Læborg
20152024

Research activity per year

Personal profile

Presentation

Jesper Lilhauge Læborg har igennem mange år arbejdet med evaluering og undersøgelser samt med implementering og herunder ledelse af implementeringsindsatser.

Jesper har arbejdet som evaluator på såvel interne og eksterne projekter inden for folkeskoleområdet samt evaluering af undervisningsforløb på UCN. Han har erfaring som tovholder og evaluator på en række nationale og kommunale projekter. Samtidig med hans evalueringsarbejde har han undervist på det pædagogiske diplom modul ”Evaluering og Evalueringskompetence”.  

Jesper har derudover arbejdet som proceskonsulent på en lang række implementeringsprocesser i forhold til strategier og projekter såvel internt og eksternt bl.a. for undervisere på UCN Business, Børn & Unge Sekretariat Viborg Kommune, Center for Dagtilbud Frederikshavn Kommune,  Dagtilbud Brønderslev Kommune, VUC&hf Nordjylland samt Center for Kultur og Borgerservice Frederikshavn Kommune. Samtidig underviser han på Diplom i ledelse "Ledelse af implementering" og akademiuddannlesen i offentlig forvaltning og administration "Analyse og metoder".

Competences

2015 -         Jesper har medvirket til at udvikle og evaluere en række projekter inden for uddannelsesområdet. Han har bl.a. været konsulent på et kompetenceudviklingsprojekt på Hørby Efterskole i samarbejde med Efterskoleforeningen og professor Per Schultz Jørgensen. Formålet med projektet på Hørby Efterskole er at skabe en efterskolepædagogik, der imødekommer de udfordringer, som unge er stillet over for i dag.

2012 - 2014  I samarbejde med Produktionsskoleforeningen og Taleinstituttet i Aalborg Kommune har Jesper evalueret "Produktionsskoleprojektet", hvis formål er at videreudvikle undervisernes faglige kompetencer til at arbejde med den enkelte elevs udvikling af faglige, sociale og kognitive kompetencer og potentialer.

2008 – 2015  Jesper har været tovholder på en række store kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser og evalueringer inden for børne- og ungeområdet for bl.a. Esbjerg, Vejle, Billund, Frederikshavn og Fredericia Kommune. Jesper har bl.a. været tovholder på et projekt for de fire sønderjyske kommuner Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa samt Fanø Kommune, som i fællesskab gennemførte en ungeprofilundersøgelse med fokus på sundhed og trivsel, hvor i alt 5.915 unge fra 7., 9. og 10. årgang samt 1. årgang på ungdomsuddannelserne deltog.I hans arbejde med forskellige undersøgelser og evalueringer har Jesper varetaget mange forskellige opgaver lige fra planlægning og gennemførelse af undersøgelser til analyse og formidling af resultater.

 

Research and development areas

Proceskonsulent

Jesper har med udgangspunkt I DISSK-redskabet  arbejdet som proceskonsulent på en lang række strategier og projekter såvel internt og eksternt bl.a. for undervisere på UCN Business, Børn & Unge Sekretariat Viborg Kommune, Center for Dagtilbud Frederikshavn Kommune,  VUC&hf Nordjylland samt Center for Kultur og Borgerservice Frederikshavn Kommune.

Research and development areas

2020-2022: Kvalitetssikring af sektorprojektet ”Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber”

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har bedt professionshøjskolerne om at beskrive, hvordan UC-sektoren kan bidrage til naturvidenskabsstrategiens mål om målrettet og løbende fagligt løft af naturfagslærere i grundskolen, hvilket er udmundet i sektorprojektet ”Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber”. Fokus i projektet har været at udvikle en række målrettede kompetenceudviklingsforløb til lærere i  natur/teknologi i indskoling og på mellemtrinnet og biologi, fysik/kemi og geografi i udskolingen. Her har Jesper deltaget som en del af det kvalitetssikringsteam, der har skulle følge projektet og sikre løbende, systematisk kvalitetssikring. Kvalitetssikringen har i dette projekt omhandlet en løbende, formativ tilgang, hvor der gives sparring og rådgivning til udviklerteamet ift. det udviklede materiales relevans og anvendelighed ude i praksis.

 

 

 

Research and development areas

2020-2022: Kvalitetssikring af sektorprojektet ”Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber”

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har bedt professionshøjskolerne om at beskrive, hvordan UC-sektoren kan bidrage til naturvidenskabsstrategiens mål om målrettet og løbende fagligt løft af naturfagslærere i grundskolen, hvilket er udmundet i sektorprojektet ”Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber”. Fokus i projektet har været at udvikle en række målrettede kompetenceudviklingsforløb til lærere i  natur/teknologi i indskoling og på mellemtrinnet og biologi, fysik/kemi og geografi i udskolingen. Her har Jesper deltaget som en del af det kvalitetssikringsteam, der har skulle følge projektet og sikre løbende, systematisk kvalitetssikring. Kvalitetssikringen har i dette projekt omhandlet en løbende, formativ tilgang, hvor der gives sparring og rådgivning til udviklerteamet ift. det udviklede materiales relevans og anvendelighed ude i praksis.

Research and development areas

2019-20 Kompetenceforløbet ” Ledelse af læring – pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse”

Kompetenceforløbet Ledelse af læring, Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse er en prototype på et overbygningsmodul på diplomuddannelsen. Det er udviklet i samarbejde med de nordjydske skoleforvaltninger med det overordnede formål at styrke kapaciteten på de nordjydske skoler med udgangspunkt i ”Ny national skolelederuddannelse”. For at gøre sikre et fokus på praksis blev der i forbindelse med opstarten og efter endt kompetenceforløb foretaget en situationsanalyse vha. et spørgeskema. Situationsanalysen  skulle afdække deltagernes praktiske problemstillinger, hvilket efterfølgende indgik som afsæt for udvikling af læringsdesignet og undervejs i forløbet i forbindelse med modulets tematikker. I den opsamlende situationsanalyse efter endt forløb var fokus på deltagernes udvikling både i forbindelse med forløbet, men også ift. den fremadrettet udvikling for deltagerne I deres egen organisation.

 

Research and development areas

2017-2020: Evaluering af projektet ”Kultur på tværs”

Jesper har været en af de primære kræfter i udviklingen og gennemførelsen af evalueringen af projektet ”Kultur på tværs”, hvis overordnet mål har været at integrere tosprogede kursister bedre i det danske uddannelsessystem. Projektets overordnede mål har både haft fokus på at kvalitetssikre og udvikle optagelsesprocessen til VUC, og på at udvikle undervisningen og tilrettelæggelsen didaktisk og pædagogisk i de almene fag, sådan at kursisterne får nemmere ved at gennemføre disse. Derudover har projektet haft et mål om at sikre gode overgange for tosprogede kursister både indenfor VUC og overgangene til uddannelse efter VUC med særligt fokus på erhvervsuddannelserne.

Research and development areas

2018-19: Inkluderende læringsmiljøer Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune har gennemført et forløb, som skal medvirke til en kulturforandring hvis formål er at styrke skolernes arbejde med inklusionsindsatsen. I den forbindelse er der foretaget en kortlægning af arbejdet med inklusion på de ti deltagende skoler for på den baggrund at kunne designe et målrettet kompetenceudviklingsforløb. Kortlægningen har medvirket til at danne et repræsentativt overblik over nuværende kompetencer og arbejdsgange samt give et fremadrettet blik på, hvilke udviklingsbehov der ligger hos henholdsvis pædagogiske medarbejdere og ledere på de involverede skoler. Kortlægningen har endvidere haft til hensigt at bidrage til en bredere forankring af forløbet, da inddragelsen af pædagogiske medarbejdere og ledere tidligt i designfasen kan medvirke til øget medejerskab og motivation blandt de involverede aktører.

Research and development areas

2017: Evaluering af Læringssamtaler

Baggrunden for evalueringen var et ønske fra skoleforvaltningen, Aalborg Kommune, om at inddrage medarbejderes og skolelederes stemmer og perspektiver, som grundlag for den videre kompetenceudvikling vedrørende Læringssamtaler på skoleområdet. På den måde er alle med til at pege på, hvad der skal til, for at læringssamtaler fortsat bliver en del af den daglige pædagogiske praksis. Evalueringen blev designet som en involverende evalueringsproces, hvor læringsvejledere sammen med de pædagogiske ledere var aktive i processen med at analysere, fortolke og anvende datamaterialet. Efterfølgende skulle den enkelte skoles pædagogiske leder og læringsvejleder være facilitator i udarbejdelsen af et lokalt læringsdesign for fortsættelsen af indsatsen vedr. Læringssamtaler på egen skole. Evalueringsdesignet lagde således op til, at processen for evaluering blev anvendt som Empowerment for både de pædagogiske lederes og læringsvejledernes rolle i arbejdet med data og evaluering. En samskabende proces, som skulle styrke erfaringen i arbejdet med evaluering og brugen af data på såvel skoleniveau som organisatorisk niveau.

Education/Academic qualification

Cand. Scient. Soc. , Aalborg University

1 Sept 20011 Jul 2008

Award Date: 1 Jul 2008

Cand. Scient. Soc. , University of Oslo

1 Aug 20051 Feb 2006

Positions

Selvstændig, indehaver af konsulentfirmaet ”Lilhauge Svarrer”

1 Nov 200831 Jul 2015

Selvstændig konsulent

1 Aug 200831 Jul 2015

Keywords

  • research designs, theory and method
  • management, organizational development and innovation

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or