Personal profile

Presentation

For nuværende på orlov fra stillingen som Projektleder og proceckonsulent i Center for Ernæring og Rehabilitering og ansat som Ph.d.-studerende på Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi, Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Ph.d.-studiet er samfinansieret og etableret i et tæt samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon, Guldborgsund Kommune og Roskilde Universitet under samarbejdet ”Videnplatformen”. Ph.d.-studiet er udarbejdet på baggrund af møder om praksis og fælles interessetilkendegivelser med repræsentanter fra Guldborgsund Kommunes Sundheds- og Omsorgscenter, Roskilde Universitet og Professionshøjskolen Absalon.

 

 

 

Work areas

Introduktion til ph.d. studiet:

Den demografiske udvikling med en voksende ældrebefolkning, et stigende antal borgere med kroniske sygdomme og multisygdom samt et mål om at mindske antallet af indlæggelser og den gennemsnitlige indlæggelsestid har medført et øget behov for rehabilitering i den vestlige verden. Et større behov for sundheds- og velfærdsydelser, herunder rehabilitering betyder også en økonomisk belastning af sundhedssystemerne både nationalt og internationalt.

Ph.d.studiet er en etnografisk og participatorisk undersøgelse af, hvordan ældre borgere, deres pårørende og sundhedsprofessionelle, samarbejder om den rehabiliterende indsats på Guldborgsund Kommunes Midlertidige Døgnopholdspladser (MDO-pladser). Borgere MDO-pladser er ofte beskrevet som den ældre komplekse, multisyge, medicinske patient med behov for tværprofessionel behandling. Studiet vil bidrage med ny viden om disse rehabiliteringsindsatser ved at undersøge handlinger, forhandlinger og etiske perspektiver i og mellem det, der foregår i konkrete praksisser, herunder afdække eventuelle potentialer og barrierer. Potentialer og barrierer formodes at være et konstruktivt afsæt for nye udviklingsmuligheder i udarbejdelsen af rehabiliterende indsatser målrettet ældre. Studiet vil svare på følgende forskningsspørgsmål:

  • Hvordan samarbejder, forhandler og handler sundhedsprofessionelle, borgere og pårørende i og om rehabiliteringsindsatser ud fra et etisk perspektiv?
  • Hvordan kan viden om det etiske grundlag og de etiske praksisser bidrage til at udvikle nye muligheder for rehabiliteringsindsatser?

Studiet vil bidrage med ny viden til det danske kommunale sundhedsvæsen, der vil kunne anvendes til at udvikle og øge kvaliteten af de sundhedsprofessionelles arbejdsgange i rehabiliteringsindsatser målrettet ældre. Gennem udforskning af etiske perspektiver i rehabiliteringsindsatser vil studiets resultater bidrage til forbedring den enkeltes borgers hverdagsliv og livskvalitet. 

 

Education/Academic qualification

Research Management Coruse - uddannelse for forskningsledere, Copenhagen Business School

27 Mar 201930 Aug 2019

Award Date: 30 Aug 2019

Akademiuddannelsen i Ungdoms- og Voksenundervisning, Modul 1: Didaktik og undervisningsmetode, University College Sjælland - Campus Roskilde

3 Sept 201212 Oct 2012

Award Date: 30 Nov 2012

Cand. Mag i Dansk og Psykologi, Hvordan gør man(d) skole?, Roskilde University

30 Aug 200415 Feb 2012

Award Date: 1 Feb 2012

Positions

Ph.d. studerende, Roskilde University

1 Mar 202129 Feb 2024