Signe Grøndahl Hansen

Signe Grøndahl Hansen

Lektor, Koordinator for specialiseringstildelingen

20172021

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Jeg er lektor med primær tilknytning til pædagoguddannelsens fællesdel. Jeg underviser primært på området; Profesion og samfund", derudover praktik og social og specialpædagik. jeg underviser desuden på Videreuddannelsens dilommoduler; Praktikvejlederuddannelsen samt Børn, unge og familier i udsatte positioner.

Derudover varetager jeg koordinationen af specialiseringstildelingen på Københavns Professionshøjskole, både på Campus Nord , Campus Bornholm samt Campus Carlsberg, hvor jeg ligeledes koordinere de studerendes mulighed for at tilvælge en profil i deres specialiseringsdel af uddannelsen.CV:

Resumé:

Mange års praksiserfaring indenfor det socialpædagogiske arbejdsfelt. Erfaring med forsøgs- og

udviklingsprojekter. Mange års erfaring som praktikvejleder. Teoretisk og praktisk stærk.

Socialpædagog, diplompædagog i almenpædagogik og cand. pæd. i pædagogisk sociologi. Censor

på pædagoguddannelsen. Underviser på Pædagoguddannelsen Sydhavn, Koordinator for den

fleksible tilrettelagte samt netbaserede meritpædagoguddannelse.

Kompetencer:

Mine primære kompetencer omfatter:

Undervisningserfaring F2F og netbaseret fra grunduddannelse samt efter- og

videreuddannelse.

Vejledning

Uddannelsesplanlægning herunder konstruktion af nye moduler

Organisatoriske kompetencer

Udvikling og afvikling af UCC’s tværmodul: Konflikt og konflikthåndtering

Studievejledning

Skemalægning og ressourceregnskab

IT-kompetencer

Afvikling af prøver og eksamen

Viden om socialpædagogik teoretisk og praktisk

Kan kombinere min teoretiske og praktiske viden.

Erfaring med indsamling af kvalitative data, har arbejdet med individuelle interviews,

gruppeinterviews og deltagerobservationer.

Projekterfaring erhvervet som tovholder på planlægning, gennemførelse og formidling af

en række kvalitative og kvantitative undersøgelser i forbindelse med pædagogisk forsøgsog

udviklingsarbejde. Projekterne blev gennemført indenfor den planlagte tidsramme og de

aftalte mål blev nået.

Kreativ og opfindsom i løsning af mine arbejdsopgaver.

Udadvendt og samarbejdsorienteret.

God til at skabe relationer til og mellem mennesker

Erhvervserfaring:

2006 - Timelærer/Adjunkt ved Pædagoguddannelsen Sydhavn

Undervist på den ordinære pædagoguddannelse samt

meritpædagoguddannelsen

Undervisererfaring: praktikuddannelsen herunder praktikforberedelse,

studiedage, praktikbearbejdning samt praktikkørsel, studieundervisning,

KOL, pædagogik, Tværmodulet: Konfliktforståelse og

konflikthåndtering 2011, det tværprofessionelle element, Individ,

Institution og Samfund, specialisering og bachelorprojektet.

Underviser og vejleder på Efter- og videreuddannelsen:

Praktikvejlederuddannelsen

Er pt. i gang med lektorkvalificeringsforløb, hvor jeg er optaget af

forholdet mellem den nye uddannelses fag og faglige elementer og

aftagefeltet.

Deltaget i konferencer om E-learing, IIS- fagkonference samt

konference om Specialisering

Siden 2010 Koordinator for den netbaserede meritpædagoguddannelse

og fra 2011 tillige koordinator for den fleksible tilrettelagte

meritpædagoguddannelse

Planlægning og afholdelse af fællesarrangement for alle på

Pædagoguddannelsen Sydhavn: Miljøfødselsdag med udgivelse af

aktivitetskatalog, Fyraftensmøder samt deltagelse i DHL-stafetten for

UCC

Faglige interesser: Forholdet mellem uddannelsessted og aftagefeltet,

udvikling af undervisning i det virtuelle klasserum. Endvidere

konstruktion af tværprofessionelle samarbejde og

specialiseringselementet. Døgninstitutionsanbragte børn,

kvindekrisecentre, udvikling af pædagogens faglighed og saglighed,

institutionskultur og logikker..

1994 -2007 Pædagog ved Familieinstitutionen Klostermosegård beliggende i

Helsingør, fra juni 1999 Familiebostedet Klostermosegård.

Arbejdsopgaver: Familiepædagog i perioden 1994-1999.

Praktiske pædagogiske opgaver, kontaktperson for de

voksne brugere samt faglig sparringspartner med børnemedarbejderen.

Oprettet begrebsformidlingshold for voksne og børn med anden etnisk

baggrund end dansk

Kontakt til sagsbehandlere

Uddannelsesansvarlig for pædagogstuderende.

Mødeleder for afholdelse af personalemøder.

Uddannelsesorlov i 2000-2001.

Udover ovenstående opgaver har jeg siden 2001 været ansvarlig for

udarbejdelse af udviklingsplaner og midtvejsevalueringer, opstilling af

fokuspunkter herunder udfærdigelse af undersøgelsesmateriale og

spørgeguider.

Skemaansvarlig, herunder udarbejdelse af grundskemaer.

Siden 2004 arbejdet med lønanvisning.

1993 1994: Miljøpædagog ved Vapnagårdparken afd. Klubben i Helsingør

Arbejdsopgaver: Stuepædagog, Systueaktiviteter.

Fokus på børn med særlige behov i et socialt belastet boligområde

herunder tilbud om koloniophold for disse.

1986 1993: Assistent ved Ungbo-Centret afd. Villaen i Birkerød,

herunder ét år som konstitueret afdelingsleder. Fra 1992 - 1993

overgået til Birkerød Børne- og Ungdomscenter i forbindelse med

Frederiksborg Amts lokaliseringsbølge.

Arbejdsopgaver: Primærpædagog for de unge, kontakt til

sagsbehandlere, udvikling af praksis på baggrund af erfaringsbaseret

viden, almindelige dagligdagsfunktioner for at hverdagen kunne fungere

1987 - 1988: Personlig rådgiver og plejefamilie for en ung pige under hendes

ophold på en Ungdomshøjskole.

Arbejdsopgaver: kontakt til pigen, weekendfamilie og kontakt til hendes

sagsbehandler i forbindelse med hjemflytning.

1984 1986: Fast vikar på Børne- og Ungdomspensionen Stærevej,

København

Før 1984: Forskellige jobs som pædagogmedhjælper

Uddannelse:

2006: Cand. pæd. i pædagogisk sociologi. Danmarks Pædagogiske

Universitet, 1. september 2006

Speciale: Drømmen om en familie håbet om et hjem. Kan

døgninstitutionskulturen medvirke til at give anbragte børn muligheder

for at leve i en familie og skabe et hjem i deres voksenliv med særlig

fokus på børns erfaringer og perspektiver?

Karakter for specialet: 10

Metodisk udførte jeg en større kvalitativ undersøgelse. Teoretisk

inspirationskilde var Pierre Bourdieus begreber felt, kapital og habitus,

felt og Basil Bernssteins begreber om synlig og usynlig pædagogik

På de øvrige studieenheder har jeg arbejdet med følgende:

I pædagogisk/sociologi teori har jeg arbejdet med, integration gennem

omsorgsrelationer på et Kvindekrisecenter. I metodedelen har jeg udført

en kvalitativ undersøgelse i en klub, under titlen Hot eller NOT, hvor jeg

undersøgte pigers adgang til at tilhøre eliten gennem deres tøjvalg, og

dermed hvem der havde størst mulighed for at bestemme, hvad der var

rigtigt og forkert. Endvidere har jeg lavet en historisk empirisk

undersøgelse af anbringelsespraksis med udgangspunkt i årene 1945-65,

hvor uddannelsen af den pædagogiske arbejdsstyrke indenfor

anbringelsesområdet begyndte at tage fat, på studieenheden identitet,

modernitet og samfund. I uddannelsessociologi udførte jeg igen en

kvalitativ undersøgelse af merituddannelsen som netbaseret uddannelse.

På den selvvalgte studieenhed, Socialpædagogik, diskuterede jeg mig

frem til et empirisk fundament forud for specialet.

2000 - 2001: Diplompædagog i almen pædagogik, Danmarks Pædagogiske

Universitet.

På dette studie var jeg optaget af pædagogers hverdagsfaglige

refleksioner. Har skrevet speciale med titlen: Praktikerens refleksioner

om pædagogers faglighed, kvalifikationer, habitus og viden i

døgnarbejdet med børn & unge.

Teoretisk baggrund var almenkvalificeringsprojektets

kvalifikationsbegreb, Dales kompetenceniveauer samt begreberne: Tavs

viden og habitus.

1986: Socialpædagog. Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium.

Speciale: Storbyens navngivne gadebørn

1981: Matematisk/fysisk student. Rungsted Statsskole

Øvrige aktiviteter:

2002-: Censor på pædagoguddannelsen Beskikket som censor i pædagogik,

Individ, Institution og Samfund og Bachelorprojektet.

2001-2006: Diverse foredrag/oplæg i personalegrupper samt på Københavns

Socialpædagogiske Seminarium.

I forbindelse med mit speciale på kandidatstudiet indgik oplæg til den

samlede personalegruppe om familien og hjemmets betydning, som en

del af dataindsamlingen

1995-1996: Specialevejleder på København socialpædagogiske seminarium.

Kurser: Diverse kursusforløb bl.a. Videointeraktionsanalyse, Børn i krise,

Kollegial supervision, Netværksterapi i arbejdet med børn og unge.

Teamorganisering og samarbejde, Coaching m.v.

Fritidsinteresser:

I min fritid løber jeg bl.a. ½ maraton.

Været aktiv medlem af Det Danske Spejderkorps fra 1974 til 1989. Bl.a. været centerleder på

spejdercenteret Gurredam samt arrangeret ugekurser for patruljeledere.

Aktiv i diverse forældrebestyrelser både i institutionelt regi som foreningsregi

 

Competences

Organisational unit competences:
Project management: Several years of experience
Networking: Some experience
Management: Some experience

Work areas

Faglig ledelse, uddannelsesplanlægning, studievejledning, undervisning samarbejde med praksisfeltet, samt PD- modulerne Praktikvejlederuddannelsen og Børn, unge og familier i udsatte positioner


Education/Academic qualification

The dream og a family - the hope for a home

Award Date: 30 Sept 2006

Diploma degree in pedagogy, The Danish University of Education

… → 20 Jun 2000

Cand.pæd i pædagogisk sociologi, DPU 2006

PD i almen pædagogik

Positions

Faglig leder for meritpædagoguddannelsen, Lektor, University College Capital

2009 → …

Timelærer/adjunkt, University College Capital

20062010

Assistent-pædagog, Familiebostedet Klostermosegård, Helsingør under Københavns kommune

19942007

Miljøpædagog, Vapnagårdparken - Helsingør

19931994

Assistent - pædagog, Unbo-Centret senere Birkerød Børne- og ungdomscenter

19861993

Keywords

  • youth in care
  • internships
  • cooperation
  • sociology
  • digitial communication
  • virtual learning
  • project management