Stine Constance Helms
20102024

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Stine Helms har flere års erfaring med forskning og udvikling inden for skole- og uddannelsesområdet. Stine er i sin forskning særligt optaget af, hvordan politiske tiltag konkret omsættes og praktiseres i skole og uddannelse, og har i en årrække forsket i evalueringspraksisser i udskolingen såsom de individuelle elevplaner, skole-hjem samtaler og uddannelsesparathedsvurderinger. Senest har Stine desuden forsket i den forberedende grunduddannelse (FGU) og er pt. involveret i et udviklingsprojekt om forældresamarbejde i grundskolen. Et centralt fokus i Stine’s forskning er marginalisering og sortering af børn og unge med faglige og/eller sociale udfordringer som følge af bl.a. deres socioøkonomiske baggrund. I forlængelse heraf arbejder Stine i sin forskning med, hvordan de professionelle kan skabe øgede deltagelsesmuligheder for disse børn/unge – såvel i grundskolen som i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Stine har derfor stor erfaring med formidling til og dialog med fagprofessionelle om deres praksis samt erfaring med såvel følgeforskning, projektledelse og samarbejde med ministerier.

 

Stine har omfattende viden om almen didaktisk teori og tilrettelæggelse af undervisning, herunder forskellige undervisningsformer, klasseledelses-strategier og undervisningsdifferentiering samt stor teoretisk og forskningsbaseret indsigt i motivation og læreres relationskompetence – faktorer, der alle spiller en afgørende rolle for elevers oplevelser af det at gå i skole og for deres mod på at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Stine har omfattende erfaring med systematisk dataindsamling og –bearbejdning inden for kvalitativ forskning på især skole- og uddannelsesfeltet og har ligeledes stor erfaring med inddragelse af børne- og ungeperspektiver.

Education/Academic qualification

Ph.d., (U)synlig evaluering i skolen - et studie af elevplanens rekontekstualisering i praksis, Roskilde University

Award Date: 9 Jun 2017

Cand. mag., Roskilde University

Award Date: 1 Dec 2009

Lærer, University College Sjælland - Campus Roskilde

Award Date: 30 Jun 2001