Uffe Thybo Jensen

Uffe Thybo Jensen

Master in educational psycology

Personal profile

Presentation

Cand. pæd. i pædagogisk psykologi.

Adjunkt og underviser på UCC Nordsjælland.

Underviser primært indenfor pædagogik, psykologi og sundhed/ krop & bevægelse

 

Kort info

Jeg har som tidligere uddannet pædagog erhvervserfaring fra mange forskellige områder i det pædagogiske felt; herunder erfaring i arbejdet med anbragte børn og unge, jeg har arbejdet indenfor kriminalforsorgen, integrationsprojekter osv. Med baggrund i min idrætspædagogiske profil har jeg i mit arbejde haft et fokus og en interesse i idrættens og bevægelsens kvaliteter som basis for æstetiske læreprocesser, og som pædagogisk redskab til udvikling, opdragelse og dannelse. Jeg har eksempelvis igangsat og koordineret idrætsforløb i et fængsel, i et gadeprojekt i samarbejde med SSP, et projekt på et asylcenter, på et skolehjem for unge med psyko-sociale vanskeligheder, designet, gennemført og evalueret et kæmpe breddeidrætsprojekt i Slagelse Kommune mm.(se nedenstående).

Samtidig har jeg igennem mit speciale(DPU) arbejdet indgående med transferproblematikken. Hvilke forhold der spiller ind, når viden og færdigheder skal overføres fra en kontekst til en anden(f.eks. mellem uddannelse og profession), er en evigt tilstedeværende problematik i en professionsrettet uddannelse som pædagoguddannelsen.

Mit speciale var grundlæggende en undersøgelse af, hvilke processer der har betydning for, om indholdet på et praksisudviklende kursus for skolelærere i at bruge bevægelse i undervisningen får betydning for deltagernes praksis. Dette arbejde indebar samtidig en kritisk undersøgelse af selve ideen om overførsel af viden og færdigheder fra én kontekst til en anden (transfer), samt en undersøgelse af, hvilke forhold der spiller ind, når viden og færdigheder ønskes formidlet på tværs af organisationer med forskellige normer, overbevisninger og ikke mindst målsætninger for praksis.CV:

CV -Herunder hidtidige opgaver i organisationen UCC

 

2007 uddannelsen:

Pædagogik:

 • 1. semester
 • 2.semester(IIS og pædagogisk produktion)
 • 1.årsopgave(herunder undervisning, vejledning og eksamination),

SKB:

 • SKB koordinator
 • Intro til SKB
 • Undervisning på  1.semester(Både ordinær, ordinær- net, net-merit og profiluddannelsen)
 • 2.semester

 • 2.linjefagsfordybelse(netmerit
 • 4. semester (Både ordinær, ordinær- net, net-merit)
 • Undervisning i LFD
 • 5.semester(Både ordinær, ordinær- net, net-merit)
 • Afsluttende linjefagsforløb
 • Linjefagsundervisning på praktikindkald(anden og tredje praktik),

 

2014 uddannelse

 • Undervisning på: modul B, C, D, E, F, G
 • Studiekonsulentfunktion
 • Modulkoordinator på modul G
 • Med i ansættelsesudvalget ifb. med ansættelse af 7 nye adjunkter
 • Undervisning på forløb om krop og konflikthåndtering
 • Mentor for nye ansatte
 • Studielærerfunktion
 • Varetagelse af vejledning og eksamination

Efter/videreuddannelsen

·         Undervisning og vejledning på den miljøterapeutiske uddannelse for personalet på de børne- og ungepsykiatriske afdelinger(Pædagogisk viden og forskning)

 • Undervisning, vejledning og eksamination i PD i Psykologi(Pædagogisk Psykologisk rådgivning og intervention)
 • Undervisning på PD i bevægelsesvejleder ”bevægelse og læring”
 • Deltagelse i projektet: Udvikling af berigende læringsmiljøer i Lejre Kommune

Forskning/udvikling

Deltagelse i forskning og udviklingsprojektet ”Læring for alle” 

 

Projektet er et treårigt forsk­nings- og udviklingsprojekt, hvor forskere, de pædagogiske medarbejdere og børnene sammen undersøger børns læ­ringsmuligheder og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud.

 

Tidligere erhvervserfaring

 

August 2012 – Juni 2013: ekstern underviser i Aktionslæring- workshops i Slagelse Kommune:

 • Udvikling og afholdelse af workshops(Aktionslæring) for lærere og pædagoger på samtlige skoler i Slagelse Kommune, med henblik på integration af bevægelse i den almindelige undervisning.
 • Fokus på vekselvirkning mellem teori og praksis i workshopundervisningen.
 • Observation og evaluering af lærere og pædagogers praksis i forbindelse med anvendelsen af det lærte stof.
 • Fokus på det tværfaglige potentiale mellem lærere og pædagoger i forhold til mere bevægelse i undervisningen.
 • Fokus på transfer – udviklingen af didaktiske og pædagogiske metoder, der understøtter, at viden og færdigheder lært på workshoppen kan ”oversættes” på en måde der fra lærere og pædagogers perspektiv, kvalificerer handling i praksis.

 

Maj 2010 – Juni 2012: Mentor på breddeidrætsprojekt i Slagelse Kommune:

 • Udvikling og eksekvering af et 2årigt projekt, der involverede, at 240 7. – 8. kl. elever skulle have 6 timers idræt ugentligt, frem for de sædvanlige 2 timer.
 •  Løbende, vid udvikling af idrætsundervisningen; herunder udvikling af didaktiske og alderssvarende metoder.
 • Konstruktion af testdesign, herunder kvalitative interviews, fysiske tests og spørgeskemaer med henblik på dokumentation og evaluering af projektet.
 • Afvikling og projektstyring af store testevents med 240 elever ad gangen.
 • Undervisning af idrætslærere på de involverede skoler, med henblik på kvalificering af den fremtidige undervisning.
 • Erfaring i at arbejde med motivation på alle tænkelige måder, i bestræbelsen på at aktivere meget forskelligartede grupper af unge og voksne.
 • Alsidig indsigt i den professionelle dagligdag på skoler med forskellig demografi og sociokulturelle udfordringer.
 • Afholdelse af workshops(Aktionslæring) for lærere og pædagoger på samtlige skoler i Slagelse Kommune, med henblik på integration af bevægelse i den almindelige undervisning samt som SFO aktiviteter.

 

Aug. 2007– Feb. 2008: Pædagogisk praktikant på Skolehjemmet Skovly:

 

 • Indsigt i arbejdet med at visitere og beskrive børn og unge med psykosociale vanskeligheder.
 • Personlig styrkelse af udholdenhed, grænsesætning og tålmodighed.
 • Indsigt i samarbejdet med kommuner og sociale myndigheder.
 • Evaluering af egne projekter og initiativer i samarbejde med kompetente kolleger.
 • Erfaringer med at reflektere over egen og andres praksis i samarbejde med kolleger. Det var forløb, som indgik i den generelle pædagogiske planlægning for professionelle fra pædagogisk-psykologisk rådgivning.
 • Udvikling og koordination af idrætsforløb (herunder styrketræning, løb og mountainbike) for unge med psykosociale vanskeligheder.

 

 

Feb. 2006 – juli 2006 Pædagogisk praktikant på Studenter Settlementet, Vesterbro:

 • Ansvarlig for forældresamarbejde med forældre med ringe indsigt i dansk sprog og kultur, herunder foreningskultur.
 • Tæt samarbejde med blandt andet SSP.
 • Opsøgende idrætsarbejde på Vesterbro, hvor vi fast besøgte baggårde i socialt boligbyggeri, og igangsatte forskellige idrætsaktiviteter.
 • Fast koordinator ved en ”idrætscontainer”, som igangsætter af mere uforpligtende idrætsaktiviteter på gadeplan; herunder basketball, gadefodbold, cricket osv.
 • Ansvarlig planlægger og leder af nat-idræts arrangement i samarbejde med flere andre klubber og væresteder.
 • Medarrangør af street -fodbold turnering i samarbejde med GAME.
 • Træner på sommerfodbold trænings-camp. 

 

Aug. 2005 – okt. 2005 Pædagogisk praktikant på Pensionen Lysholmgaard:

 • Erfaring med at arbejde på tværs af faglige skel.
 • Personlig styrkelse og bevidsthed om egen rolle som både autoritet og inspirator.
 • Ansvarlig for alle idrætsaktiviteter i forbindelse 6 indsattes deltagelse i et kursus med fokus på job, uddannelse og fritid.
 •  Motivationsarbejde med ofte stærkt umotiverede mennesker.
 • Tovholder på personlige træningsprogrammer for enkelte af de indsatte.
 • Deltagelse i 48 timers ”overlevelsestur” med 6 indsatte.
 • Initiativtager til indretning af boksetræningslokale.

 


Education/Academic qualification

cand. pæd. i Pædagogisk Psykologi, The Danish University of Education

Award Date: 10 Nov 2013

Positions

Idrætskonsulent, Slagelse Kommune

1 May 201030 Jun 2013

Keywords

 • general education
 • learning
 • motivation