Project Details

Description

Forskningsprojektet ´én plan som grænseobjekt´ har til formål at afdække praksis i kommunerne ift. at skabe sammenhænge på tværs af forvaltninger med den nye lov ´ én plan´ i komplekse borgersager´. Empirisk er projektet baseret på interviews og dokumentanalyse via diskursanalyse.
Short titleÉn plan
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1902/01/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.