Afsted og på vej? Om unges overgange i hverdagsliv og uddannelse

Project Details

Description

Baggrund
I ungdomsforskningen beskrives ungdommen ofte som en overgangsfase mellem barndommen og voksenalderen, og som en fase, der er præget af store livsforandringer. I den senmoderne tidsalder fremstår denne fase mere differentieret og åben, end det var tilfældet for tidligere generationer. Ungdomsforskere beskriver ofte perioden som en tid uden en fast defineret begyndelse eller afslutning. Ungdommen byder på mange muligheder, og således også mange overgange, som indebærer risici i forhold til identitet, tilhør og fællesskaber.
Ungdomsforskningen peger på at ungdommen af mange unge opleves som en meget kompleks livsperiode, hvor krav om at skabe mening og foretage vigtige valg skærpes, idet senmoderne livsbetingelser betyder at samfundet er aftraditionaliseret og således kendetegnet af individualisering. Særligt overgange imellem grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse er centrale transitioner, som unge forventes at tage stilling til, ligesom det at flytte hjemmefra for mange kan betyde store omvæltninger i hverdagslivet.
Sådanne transitioner kan både medføre usikkerhed, tvivl og risiko, men selvfølgelig også muligheder, følelser af frihed og positive forventninger til fremtiden. Forskning dokumenterer at unge allerede i 8. klasse føler et stort pres i forhold til at skulle vælge retning efter grundskolen. I samme forbindelse oplever mange at de har svært ved at få den nødvendige støtte og hjælp til de store beslutninger.

Forskningsspørgsmål
Hvordan oplever unge de centrale overgange i hverdags- og uddannelseslivet, og hvilken betydning har transitio-nerne for deres forventninger til fremtiden?


Key findings

Forventede resultater
Projektet giver indsigt i unges oplevelser af centrale overgange i hverdags- og uddannelseslivet. Resultater sammenholdes med internationale resultater fra lignende projekter under Global Hope projektparaplyen
StatusActive
Effective start/end date01/01/2031/12/24

Collaborative partners

  • (lead)
  • The City University of New York
  • University of Cumbria
  • University of Southeastern Norway

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • children and youth
  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.